logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Budowa ulicy ZiębiejBudowa ulicy Ziębiej w Bydgoszczy w obszarze działki o nr ew. 17/39 w obrębie 315 wraz z odwodnieniem (opcjonalnie układ retencjno-rozsączający lub budowa kolektora z włączeniem do ul. Gawroniej).

W dniu 10.10.2018 r. do Wydziału Administracji Budowlanej wpłynął wniosek Stowarzyszenia zwykłego pn. "Nasza Ziębia" z siedzibą w Bydgoszczy, na realizację inwestycji w ramach inicjatyw lokalnych - Program "25/75".

Zgodnie z informacją wnioskodawcy przedmiotowa inwestycja służyć będzie mieszkańcom i gościom ulicy – około 100 osób oraz innym mieszkańcom osiedla korzystającym z drogi.


Łączna powierzchnia terenu objętego wnioskiem ca 1060 m2.


Ulica Ziębia przed realizacją inwestycji.


W dniu 14.11.2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji do spraw Inicjatyw Lokalnych, na którym wniosek uzyskał pozytywna ocenę i został przewidziany do realizacji w 2019 r. pod warunkiem uzupełnienia braków do dnia 31.05.2019 r.


Dnia 17 czerwca 2019 r. zebrała się Komisja do spraw Inicjatyw Lokalnych i przychyliła się do wniosku Stowarzyszenia o przedłużenie uzupełnienia dokumentów do dnia 31 stycznia 2020 r.


Stowarzyszenie dokonało wyboru projektanta na podstawie złożonych ofert. Najkorzystniejszą przedstawiła firma LAPIS Artura Kamińskiego.


Stowarzyszenie dnia 16 września uzyskało decyzję na budowę ulicy Ziębiej.


Dnia 7 listopada 2019r. została podpisana umowa, pomiędzy Stowarzyszeniem a Miastem, na budowę ulicy Ziębiej w Bydgoszczy wraz z odwodnieniem tej ulicy do istniejącej kanalizacji deszczowej oraz  budową kanalizacji technicznej pod przyszłe oświetlenie na działce nr 17/39 w obrębie 315. 


Dnia 12 grudnia Przedstawiciel Stowarzyszenia poinformował o wybraniu wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę. Ulicę Ziębią wybuduje Przedsiębiorstwo Budowlane mgr inż. Michała Burzyńskiego z Sadek.

Wszelkie informacje dotyczące przetargu zamieszczone są na stronie internetowej: https://ziebia.bydgoszcz.pl/


Dnia 8 stycznia 2020r. nastąpiło przekazanie placu budowy wykonawcy przy udziale osoby upoważnionej przez wykonawcę oraz inspektora ZDMiKP.


Prace na budowie ruszyły. Wykonano prace związane z instalacjami ukrytymi w ziemi. Teraz czas na drogę. Tak wygląda stan budowy na koniec stycznia.


 Stan realizacji budowy ulicy w połowie lutego pokazuje, że koniec niebawem.


Dnia 6 marca 2020 r. dokonano odbioru końcowego prac związanych z budową ulicy Ziębiej w Bydgoszczy. Komisja odbioru końcowego wraz z Przedstawicielem Stowarzyszenia postanowiła uznać obiekt za zakończony, bez wad, odebrany i całkowicie przygotowany do eksploatacji.

Gratulujemy mieszkańcom realizacji inwestycji!