logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Małe GrantyPrzepisy dotyczące zasad przyznawania małych grantów zawarte są w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Umożliwiają one stowarzyszeniom i fundacjom (oraz podmiotom wymienionym  w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku, tj. m.in. organizacjom kościelnym i spółdzielniom socjalnym) ubieganie się o dotację od samorządu.
Organizacja pozarządowa, która chciałaby ubiegać się o mały grant, musi uwzględnić następujące kryteria:

  • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10.000,00 zł;
  • zadanie powinno być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni;
  • łączna kwota środków finansowych przyznanych przez Prezydenta Miasta tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy w ww. trybie, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć 20.000,00 zł.

Ponadto informujemy, że wprowadzony został elektroniczny generator wniosków - system Witkac.pl, za pośrednictwem którego należy przygotować i wysłać elektroniczną wersję oferty a następnie wydrukować i podpisany wydruk złożyć w Urzędzie Miasta Bydgoszczy Wydział Edukacji i Sportu, ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz.

W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane przesunięcia w zakresie poszczególnych pozycji kosztów z dotacji do 30 % bez konieczności sporządzania aneksu.

Oferty złożone w trybie 19a