logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Budowa ulicy ks. Prałata S. Brylla i fragmentu ulicy B. ChełkowskiegoJest to I etap inwestycji polegającej na budowie ulic Bernarda Chełkowskiego (od. ul. Meysnera do końca posesji nr 17) oraz ul. ks. Prałata Stefana Brylla wraz z kolektorem deszczowym i oświetleniem na działkach o nr ew. 5/31, 5/27, 4/31 i 5/26 w obrębie 292. I etap obejmuje budowę kolektora deszczowego i kanalizacji technicznej.

W dniu 16.01.2020 r. do Wydziału Administracji Budowlanej wpłynął wniosek Stowarzyszenia zwykłego pn. "Stowarzyszenie na Rzecz Budowy Ulic Bernarda Chełkowskiego i ks. Prałata Stefana Brylla w Bydgoszczy" na realizację inwestycji w ramach inicjatyw lokalnych - Program "25/75".

Zgodnie z informacją wnioskodawcy przedmiotowa inwestycja służyć będzie mieszkańcom ulicy, gościom, służbom komunalnym – około 100 osób.

Widok ulicy przed realizacją inwestycji.


W dniu 30.01.2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji do spraw Inicjatyw Lokalnych, na którym wniosek uzyskał pozytywna ocenę i został przewidziany do realizacji w latach 2020/2021 pod warunkiem uzupełnienia braków do dnia 31.10.2020 r.


Stowarzyszenie dokonało wyboru projektanta na podstawie najkorzystniejszej oferty. Projekt budowy ulicy Brylla i fragmentu ul. Chełkowskiego wykona firma LAPIS Artur Kamiński z Bydgoszczy.


Stowarzyszenie wniosło o przedłużenie terminu uzupełnienia dokumentów do dnia 31 marca 2021 r.