logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Wydział Świadczeń Rodzinnych
ul. Wojska Polskiego 65
85-825 Bydgoszcz
telefon 52 58-56-700, 52 58-56-735
e-mail wsr@um.bydgoszcz.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek, środa, czwartek  - 8.00 – 16.00
wtorek 8.00-18.00
piątek 8.00-14.00

Miejsce, w którym osoby ze statusem UKR będą mogli załatwić sprawę: sala obsługi na parterze budynku

Możliwe jest umówienie wizyty przez Internet: um.bydgoszcz.pl

Wnioski oraz dodatkowe informacje znajdują się na stronach:
www.bip.um.bydgoszcz.pl
ebok2.umb.bydgoszcz.pl

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami
Wsparcie finansowe dla rodzin, w których dochód nie przekracza 674 zł na osobę lub 764 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne. Miesięczna wysokość zasiłku zależna jest od wieku dzieci oraz przysługujących dodatków. Przy obliczaniu dochodu nie jest uwzględniany członek rodziny, który nie przebywa na terytorium RP. Wniosek może złożyć także opiekun tymczasowy dziecka. Konieczne jest uprzednie zarejestrowanie pobytu na terytorium RP.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 1000 zł przyznawane, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922 zł. Przy obliczaniu dochodu nie jest uwzględniany członek rodziny, który nie przebywa na terytorium RP. Konieczne jest uprzednie zarejestrowanie pobytu na terytorium RP. Wniosek można złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia rodzin dziecka. Zapomoga nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka. Konieczne jest pozostawanie pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, potwierdzone zaświadczeniem lekarskim.

Świadczenie rodzicielskie
Świadczenie w wysokości 1000 zł miesięcznie przysługujące  przez okres 52 tygodni (lub więcej) od dnia porodu. Brak kryterium dochodowego. Świadczenie przysługuje, gdy osoba nie otrzymuje zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego. Świadczenie nie przysługuje osobom, którym za granicą przysługuje świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia rodzicielskiego. Konieczne jest uprzednie zarejestrowanie pobytu na terytorium RP.

Zasiłek pielęgnacyjny
Zasiłek przyznawany dla:
niepełnosprawnego dziecka,
osoby niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu  niepełnosprawności,
osoby niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała do ukończenia 21 roku życia
osoby, która ukończyła 75 lat.
Zasiłek pielęgnacyjny nie jest uzależniony od dochodu rodziny, przysługuje w wysokości 215,84 zł miesięcznie na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności zostało wydane na czas określony, wówczas zasiłek przysługuje do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia. Konieczne jest uprzednie zarejestrowanie pobytu na terytorium RP.

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Zasiłek dla osób, które nie podejmują lub rezygnują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą niepełnosprawną. Przysługuje jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby niepełnosprawnej w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764 zł. Specjalny zasiłek opiekuńczy przyznawany jest na okres zasiłkowy tj. od dnia 1 listopada do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego, w wysokości 620,00 zł miesięcznie. Konieczne jest uprzednie zarejestrowanie pobytu na terytorium RP.

Od 1.01.2024 r. nastąpią zmiany w zasadach przyznawania specjalnego zasiłku opiekuńczego – będzie on stopniowo wygaszany.

Świadczenie pielęgnacyjne
Materialne wsparcie osób, które nie zarobkują z powodu opieki nad osobą niepełnosprawną. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia. Świadczenie pielęgnacyjne nie jest uzależnione od dochodu rodziny, przysługuje w wysokości 2458 zł miesięcznie.
Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony, wówczas świadczenie przysługuje do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia. Konieczne jest uprzednie zarejestrowanie pobytu na terytorium RP.

Od 1.01.2024 r. nastąpi zmiana kwoty świadczenia pielęgnacyjnego oraz warunków jego przyznawania.

Dodatek mieszkaniowy może być przyznany osobom, które spełniają jednocześnie trzy warunki:
1. posiadają tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego;
2. średni miesięczny dochód w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza w gospodarstwie wieloosobowym 1903,85 zł oraz w gospodarstwie jednoosobowym 2538,46 zł;
3. powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie przekracza powierzchni normatywnej o więcej niż 30%


35m2 - dla 1 osoby + 30% = 45,5 m2
40m2 - dla 2 osób  + 30% =  52 m2
45m2 - dla 3 osób  + 30% = 58,5 m2
55m2 - dla 4 osób  + 30% = 71,5 m2
65m2 - dla 5 osób  + 30% = 84,5 m2
70m2 - dla 6 osób + 30%, w przypadku zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej osoby zwiększa się normatywnie powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

W celu ustalenia dodatku mieszkaniowego niezbędne jest złożenie wniosku potwierdzonego przez zarządcę budynku lub osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal oraz załączenie wymaganej dokumentacji (w tym dokumentu potwierdzającego dokonane opłaty
z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku). Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na okres sześciu miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Uczniom zamieszkującym na terenie Miasta Bydgoszczy, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia przysługuje pomoc materialna o charakterze socjalnym tj. stypendium szkolne
i zasiłek szkolny.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się w terminie od 1 sierpnia
do 15 września danego roku szkolnego wraz z zaświadczeniem ze szkoły potwierdzającym kontynuowanie nauki przez uprawnione dziecko. W uzasadnionych przypadkach wniosek
o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie ww. terminu. Obecnie obowiązujące kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 776 zł, natomiast dla osoby w rodzinie 600 zł. Świadczenie przyznawane jest na okres dziesięciu miesięcy (od IX do VI) w kwocie 100 zł miesięcznie. Stypendium wypłacane jest na zasadzie refundacji poniesionych kosztów po przedłożeniu faktur, rachunków lub paragonów.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej
z powodu zdarzenia losowego.
O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia ww. zdarzenia. Wysokość zasiłku jednorazowo wynosi maksymalnie 250 zł.


Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami / Cімейна допомога з додатками
Фінансова допомога сім’ям, чий дохід не перевищує 674,00 злотих на особу або 764,00 злотих якщо в сім’ї є дитина-інвалід. Щомісячний розмір допомоги залежить від віку дітей, та розміру допомоги, на  яку вони мають право. При розрахунку доходу не береться до уваги член сім’ї який не проживає на території Республіки Польща. Заяву також може подавати тимчасовий опікун дитини. Необхідно заздалегідь зареєструвати своє перебування на території Республіки Польща.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka / Одноразова допомога при народженні дитини
Одноразова грошова допомога в розмірі 1000,00 злотих надається, якщо дохід сім’ї на одну особу не перевищує 1922,00 злотих. При розрахунку доходу не береться до уваги член сім’ї, який не проживає на території Республіки Польща. Заява може бути подана протягом 12 місяців з дня народження дитини. Ви не маєте права на допомогу, якщо член сім’ї має право на допомогу при народженні дитини в іншій країні. Перебувати під медичним наглядом необхідно не пізніше 10-го тижня вагітності до пологів, підтверджена медичною довідкою.

Świadczenie rodzicielskie / Батьківська допомога
Виплата 1000,00 злотих на місяць протягом 52 тижнів (або більше) з дати пологів. Немає критерію доходу. Допомога призначається, коли особа не отримує допомогу по вагітності та пологах або винагороду за період, визначений як період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, або період відпустки по догляду за дитиною. Допомога не надається особам, які мають право на допомогу, подібну до батьківської допомоги за кордоном. Необхідно заздалегідь зареєструвати своє перебування на території Республіки Польща.

Zasiłek pielęgnacyjny / Допомога на догляд
Пільга надається для:
- дитина-інвалід
- інвалід віком від 16 років за наявності посвідчення, значний ступінь інвалідності,
- інвалід віком від 16 років з довідкою про інвалідність середнього ступеня, якщо інвалідність настала до 21 року,
- особа віком понад 75 років.
Допомога на догляд не залежить від доходу сім’ї і виплачується в розмірі 215,84 злотих на місяць протягом невизначеного періоду, крім випадків, коли свідоцтво непрацездатності виданий на певний період, у такому випадку допомога виплачується до останнього дня місяця, в якому закінчується термін дії свідоцтва. Необхідно заздалегідь зареєструвати своє перебування на території Республіки Польща.

Specjalny zasiłek opiekuńczy / Допомога на особливий догляд
Допомога особам, які не влаштовуються на роботу чи іншу оплачувану роботу або звільняються з метою постійного догляду за інвалідом. Вона надається, якщо сукупний дохід сім’ї особи, яка здійснює догляд, і сім’ї інваліда на одну особу не перевищує 764,00 злотих. Допомога на особливий догляд призначається на період допомоги, тобто з 1 листопада до 31 жовтня наступного календарного року, у розмірі 620,00 злотих на місяць. Необхідно заздалегідь зареєструвати своє перебування на території Республіки Польща.

З 01.01.2024 року будуть змінені правила призначення допомоги на особливий догляд – воно поступово згасне.

Świadczenie pielęgnacyjne / Послуги догляду
Матеріальна допомога особам, які не заробляють через догляд за інвалідом. Допомога по догляду виплачується, якщо інвалідність особи яка потребує догляду, виникла не пізніше 18 років або під час навчання в школі чи університеті, але не пізніше 25 років. Допомога по догляду не залежить від доходу сім’ї і становить 2458,00 злотих на місяць. Право на допомогу по догляду встановлюється на невизначений термін, крім випадків, коли свідоцтво непрацездатності або свідоцтво інвалідності видано на певний термін, тоді допомога виплачується до останнього числа місяця, в якому закінчується термін її дії. Необхідно заздалегідь зареєструвати своє перебування на території Республіки Польща.
З 01.01.2024 року зміниться розмір допомоги по догляду та умови її призначення.

Dodatek mieszkaniowy \ Житлова субсидія може бути призначена особам, які відповідають одночасно трьом умовам:
1. мають право власності на займане житлове приміщення;
2. середньомісячний дохід за три місяці, що передають даті подання заяви на житлову допомогу, не перевищує 1903,85 злотих у багатоособовому домогосподарстві, а в домогосподарстві однієї особи 2538,46 злотих;
3. корисна площа займаних приміщень за кількістю членів домогосподарства не перевищує нормативної площі більш як на 30%
30м2 - для 1 людини +30%= 45,5м2
40м2 - для 2 осіб + 30% = 52м2
45м2 - для 3 осіб + 30% = 58,5м2
55м2 - для 4 осіб + 30% = 71,5м2
65м2 - для 5 осіб + 30% = 84,5м2
70м2 - для 6 осіб + 30%, якщо в житловому приміщенні проживає більше осіб, нормативна площа приміщення збільшується на 5м2 на кожну особу.

Для визначення житлової субсидії необхідно подати заяву, підтверджену власником або особою, уповноваженою стягувати плату за житло, та додати необхідні документи( в тому числі документ, що підтверджує сплату платежів за місяць, перед подачею заяви). Житлова субсидія призначається терміном на шість місяців з першого числа місяця, наступного за днем подання заяви.

Студенти, які проживають у місті Бидгощ, мають право на матеріальну допомогу соціального характеру, тобто шкільну стипендію та допомогу на навчання, але не більше ніж до 24 років.

Заяви на отримання шкільної стипендії подаються з 1 серпня по 15 вересня відповідного навчального року разом із довідкою зі школи, яка підтверджує продовження навчання дитини, яка має право. В обгрунтованих випадках заяву на шкільну стипендію можна подати після закінчення вищезазначеного періоду. Нинішній критерій доходу для самотньої особи становить 776,00 злотих, а дня особи в родині  600,00 злотих. Допомога призначається протягом десяти місяців( з вересня – по червень) у розмірі 100 злотих на місяць. Стипендія виплачується на основі відшкодування понесених втрат після подання рахунків або квитанцій.

Шкільну допомогу можуть отримати учні, які потрапили у скрутне становище через нещасний випадок.
Ви можете подати заяву на отримання шкільної допомоги не пізніше 2 місяців з моменту настання вищесказаної події. Розмір допомоги становить максимум 250,00 злотих одноразово.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych: www.zus.pl