logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Bydgoska edukacja dla uchodźcówPodstawowe informacje o polskim systemie szkolnym: Nauka bezpłatna, obowiązkowa:

 • w wieku 6 lat - roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego
 • w wieku 7 lat  - obowiązek szkolny, który trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia
 • po ukończeniu szkoły podstawowej - obowiązek nauki
 • Przedszkole: w wieku 3-6 lat, w tym obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne
 • Szkoła podstawowa: od 7 lat, klasy: I-VIII
 • Szkoła ponadpodstawowa: od 15 lat:

  • klasy I-IV - liceum ogólnokształcące
  • klasy I-V technikum
  • klasy  I-III szkoła branżowa I stopnia

Placówki oświatowe prowadzone przez Miasto Bydgoszcz
Wykaz przedszkoli, szkół oraz innych placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz, link TUTAJ.

Od 21 marca br. istnieje możliwość złożenia oświadczenia o kontynuacji edukacji w ukraińskim systemie oświaty z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Wówczas dzieci / młodzież nie podlegają obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, obowiązkowi szkolnemu albo obowiązkowi nauki, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Oświadczenie składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce pobytu dziecka. W przypadku Bydgoszczy oświadczenia można składać osobiście w Wydziale Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, budynek B, III piętro, pokój 306, elektronicznie poprzez ePUAP: /umb/SkrytkaESP lub wysłać pocztą na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy, Wydział Edukacji i Sportu, ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz.

Do pobrania:

Edukacyjny Punkt Informacyjny dla Uchodźców

Adres: Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli ul. Jana III Sobieskiego 10, 85-060 Bydgoszcz,  sala nr 58, II piętro,
Czynny: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00;
informacje dla uchodźców w języku ukraińskim i rosyjskim
www.epi.edu.bydgoszcz.pl
FB: https://www.facebook.com/epibydgoszcz 
adres email: epi@moen.edu.bydgoszcz.pl
tel. + 48 785 122 701

Oddziały przygotowawcze
Tworzone  są na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. Większa liczba godzin języka polskiego. Zapisy: bezpośrednio w szkołach. Rodzice/opiekunowie składają do Dyrektora Szkoły wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przygotowawczego. Kolejne oddziały będą tworzone w miarę potrzeb. Zachęcamy do zapisywania dzieci do tych oddziałów.

Rok szkolny 2022/23

w zakresie klas 1-3 szkoły podstawowej:

 • Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Hetmańska 34  (brak miejsc)
 • Szkoła Podstawowa nr 58, ul. Gdańska 53a  (brak miejsc)
 • Szkoła Podstawowa nr 27, ul. Sielska 34
 • Szkoła Podstawowa nr 37, ul. Gdańska  122

  w zakresie klas 4-6 szkoły podstawowej:

  • Szkoła Podstawowa nr 47, ul. Czartoryskiego 18  (brak miejsc)
  • Szkoła Podstawowa nr 66, ul. Fieldorfa Nila 3

  w zakresie klas 7-8 szkoły podstawowej:

   

  • Szkoła Podstawowa nr 32, ul. Bałtycka 59
  • Szkoła Podstawowa nr 17, ul. Fieldorfa Nila 17

  w zakresie klas 1-2 liceum ogólnokształcącego:

   

  • VIII Liceum Ogólnokształcące, ul. Swarzewska 10  (brak miejsc)
  •  XII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 24, ul. Puszczykowa 11

  w zakresie klas 3-4 liceum ogólnokształcącego:

   

  • VIII Liceum Ogólnokształcące, ul. Swarzewska 10

  Wsparcie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  W polskim systemie oświaty kształceniem specjalnym są obejmowane dzieci: niesłyszące, słabosłyszące, niewidome, słabowidzące, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

  Posiadanie orzeczenia nie ma wpływu na to, do jakiego przedszkola lub szkoły dziecko uczęszcza. Dzieci z niepełnosprawnościami uczą się w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych lub specjalnych. O wyborze przedszkola lub szkoły decydują rodzice.
  Jednak w przypadku szkół i placówek specjalnych warunkiem przyjęcia dziecka jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane przez publiczką poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

  Poradnie psychologiczno-pedagogiczne:
  1.    Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1, ul. Sobieskiego 10
  2.    Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2, ul. Gawędy 5

  Socjalne stypendium szkolne
  Uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej przyznawane jest socjalne stypendium szkolne na pokrycie wydatków związanych z edukacją. Należą do nich: zajęcia dydaktyczne, językowe, artystyczne, sprzęt komputerowy, wyposażenie ucznia, podręczniki, odzież sportowa, internet i wiele innych. Trzeba pamiętać o dokumentowaniu wydatków - instytucja przydzielająca świadczenie może poprosić o ich przedłożenie.
  Socjalne stypendium szkolne przysługuje, jeśli miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 528 zł. Aby otrzymać stypendium socjalne stypendium szkolne, należy złożyć wniosek (Link TUTAJ)

  Pomoc psychologiczna
  Lista podmiotów oferujących pomoc psychologiczną dla dzieci:
  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Bydgoszczy

  • ul. Jana III Sobieskiego 10, gabinet 43/I piętro
  • tel. 52 322 52 06
  • tel. 52 322 52 07. Gabinet 43/I piętro
  • Nie jest wymagane zgłoszenie lub wcześniejsza rejestracja.

  Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna nr 2 w Bydgoszczy

  • ul. Gawędy 5 (Fordon)
  • tel. 52 322 80 32
  • zgłoszenia e-mail :ppp2@edu.bydgoszcz.pl 
  • wsparcie psychologiczne dla rodzin pochodzenia ukraińskiego i rosyjskiego: piątki w godz. 17–19
  • z uwagi na udział w konsultacjach tłumaczy ukraińsko i rosyjskojęzycznych prosimy o wcześniejsze umówienie się telefoniczne lub za pośrednictwem e-mail.

  Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki ,,BORPA”
  ul. Śliwińskiego 12, tel. 52 375 54 05 / 52 361 76 82, www.borpa.bydgoszcz.pl   

  Pomoc psychologiczna dorośli i dzieci
  •    Marta Zawacka: 513 564 164
  •    Iryna: 575 049 198
  •    Dmytro: 575 049 931