logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Bydgoska edukacja dla uchodźcówPodstawowe informacje o polskim systemie szkolnym: Nauka bezpłatna, obowiązkowa:

 • w wieku 6 lat - roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego
 • w wieku 7 lat  - obowiązek szkolny, który trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia
 • po ukończeniu szkoły podstawowej - obowiązek nauki
 • Przedszkole: w wieku 3-6 lat, w tym obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne
 • Szkoła podstawowa: od 7 lat, klasy: I-VIII
 • Szkoła ponadpodstawowa: od 15 lat:

  • klasy I-IV - liceum ogólnokształcące
  • klasy I-V technikum
  • klasy  I-III szkoła branżowa I stopnia

Placówki oświatowe prowadzone przez Miasto Bydgoszcz
Wykaz przedszkoli, szkół oraz innych placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz, link TUTAJ.

Od 21 marca br. istnieje możliwość złożenia oświadczenia o kontynuacji edukacji w ukraińskim systemie oświaty z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Wówczas dzieci / młodzież nie podlegają obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, obowiązkowi szkolnemu albo obowiązkowi nauki, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Oświadczenie składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce pobytu dziecka. W przypadku Bydgoszczy oświadczenia można składać osobiście w Wydziale Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, budynek B, III piętro, pokój 306, elektronicznie poprzez ePUAP: /umb/SkrytkaESP lub wysłać pocztą na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy, Wydział Edukacji i Sportu, ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz.

Do pobrania:

Edukacyjny Punkt Informacyjny dla Uchodźców

Adres: Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli ul. Jana III Sobieskiego 10, 85-060 Bydgoszcz,  sala nr 58, II piętro,
Czynny: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00;
informacje dla uchodźców w języku ukraińskim i rosyjskim
www.epi.edu.bydgoszcz.pl
FB: https://www.facebook.com/epibydgoszcz 
adres email: epi@moen.edu.bydgoszcz.pl
tel. + 48 785 122 701

Oddziały przygotowawcze
Tworzone  są na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. Większa liczba godzin języka polskiego. Zapisy: bezpośrednio w szkołach. Rodzice/opiekunowie składają do Dyrektora Szkoły wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przygotowawczego. Kolejne oddziały będą tworzone w miarę potrzeb. Zachęcamy do zapisywania dzieci do tych oddziałów.

Szkoły podstawowe:

 • Klasy I- III – Szkoła Podstawowa nr 41 im. Romualda Traugutta z Oddziałami Sportowymi, ul. Romualda Traugutta 12; Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza z Oddziałami Sportowymi, ul. Hetmańska 34; Szkoła Podstawowa nr 27 im. Zdzisława Krzyszkowiaka z Oddziałami Sportowymi ul. Sielska 34; Szkoła Podstawowa nr 58 im. Ireny Sendlerowej, ul. Gdańska 53a; Szkoła Podstawowa nr 20 (w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2), ul. Grabowa 4, Szkoła Podstawowa nr 48 (w Zespole Szkół nr 7), ul. Waryńskiego 1;
 • Klasy IV- VI – Szkoła Podstawowa nr 47 im. Bronisława Malinowskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego, ul. Adama Czartoryskiego 18; Szkoła Podstawowa nr 66 im. Misji Pokojowych ONZ z Oddziałami Sportowymi, ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 3; Szkoła Podstawowa nr 58 im. Ireny Sendlerowej, ul. Gdańska 53a; Szkoła Podstawowa nr 63 z Oddziałami Sportowymi, ul. Goszczyńskiego 3;
 • Klasy VII- VIII  -  Szkoła Podstawowa nr 32 im. Floriana Kaji z Oddziałami Sportowymi i Dwujęzycznymi, ul. Bałtycka 59; Szkoła Podstawowa nr 25 (Zespół Szkół nr 19) im. Synów Pułku, ul. A.G. Siedleckiego 11; Szkoła Podstawowa nr 17 im. Bohaterów Września 1939 r. z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 17.

Szkoły ponadpodstawowe

 • VIII Liceum Ogólnokształcące im. dra Emila Warmińskiego, ul. Swarzewska 10
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, ul. Nowodworska 13,
 • IX Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Nowakowskiego, ul. Zofii Nałkowskiej 9
 • VII Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Kusocińskiego, ul. 11 Listopada 4
 • IV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego, ul. Stawowa 39
 • V Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego, ul. Szarych Szeregów 4a
 • XIII Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Józefa Hallera, ul. Fredry 3 

Wsparcie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
W polskim systemie oświaty kształceniem specjalnym są obejmowane dzieci: niesłyszące, słabosłyszące, niewidome, słabowidzące, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Posiadanie orzeczenia nie ma wpływu na to, do jakiego przedszkola lub szkoły dziecko uczęszcza. Dzieci z niepełnosprawnościami uczą się w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych lub specjalnych. O wyborze przedszkola lub szkoły decydują rodzice.
Jednak w przypadku szkół i placówek specjalnych warunkiem przyjęcia dziecka jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane przez publiczką poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne:
1.    Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1, ul. Sobieskiego 10
2.    Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2, ul. Gawędy 5

Socjalne stypendium szkolne
Uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej przyznawane jest socjalne stypendium szkolne na pokrycie wydatków związanych z edukacją. Należą do nich: zajęcia dydaktyczne, językowe, artystyczne, sprzęt komputerowy, wyposażenie ucznia, podręczniki, odzież sportowa, internet i wiele innych. Trzeba pamiętać o dokumentowaniu wydatków - instytucja przydzielająca świadczenie może poprosić o ich przedłożenie.
Socjalne stypendium szkolne przysługuje, jeśli miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 528 zł. Aby otrzymać stypendium socjalne stypendium szkolne, należy złożyć wniosek (Link TUTAJ)

Pomoc psychologiczna
Lista podmiotów oferujących pomoc psychologiczną dla dzieci:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Bydgoszczy

 • ul. Jana III Sobieskiego 10, gabinet 43/I piętro
 • tel. 52 322 52 06
 • tel. 52 322 52 07. Gabinet 43/I piętro
 • Nie jest wymagane zgłoszenie lub wcześniejsza rejestracja.

Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna nr 2 w Bydgoszczy

 • ul. Gawędy 5 (Fordon)
 • tel. 52 322 80 32
 • zgłoszenia e-mail :ppp2@edu.bydgoszcz.pl 
 • wsparcie psychologiczne dla rodzin pochodzenia ukraińskiego i rosyjskiego: piątki w godz. 17–19
 • z uwagi na udział w konsultacjach tłumaczy ukraińsko i rosyjskojęzycznych prosimy o wcześniejsze umówienie się telefoniczne lub za pośrednictwem e-mail.

Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki ,,BORPA”
ul. Śliwińskiego 12, tel. 52 375 54 05 / 52 361 76 82, www.borpa.bydgoszcz.pl   

Pomoc psychologiczna dorośli i dzieci
•    Marta Zawacka: 513 564 164
•    Iryna: 575 049 198
•    Dmytro: 575 049 931