logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Z orzeczeniem z ZUS dotyczącym zdolności do pracy oprócz prawa do uzyskiwania świadczeń rentowych związanych jest również szereg ulg i uprawnień. Osoby, które nie uzyskały orzeczenia z ZUS w celu możliwości korzystania z uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym powinny wystąpić o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Orzeczenia wydane przez komisje lekarskie MON, MSWiA i KRUS po 1 stycznia 1998 r. nie stanowią podstawy do zaliczenia osób, których orzeczenia te dotyczą, do osób niepełnosprawnych. Te osoby, jeśli chcą być traktowane jako osoby niepełnosprawne w rozumieniu art.62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, również powinny wystąpić z wnioskiem do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, w celu uzyskania stopnia niepełnosprawności.

Niżej wymienione orzeczenia są równoważne, jednakże nie dają uprawnień jednakowych.

 

Dawny system  orzecznictwa –
rentowe

System orzecznictwa od 1 września 1997 r.

Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS –  rentowe

Orzeczenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania –
pozarentowe

I grupa inwalidzka

Całkowita niezdolność do pracy
i samodzielnej egzystencji

Znaczny stopień niepełnosprawności

II grupa inwalidzka

Całkowita niezdolność do pracy

Umiarkowany stopień niepełnosprawności

III grupa inwalidzka

Częściowa niezdolność do pracy

Lekki stopień niepełnosprawności

 Na podstawie, jakich dokumentów jest wydawane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności?

Wniosek o wydanie orzeczenia powinien zawierać: imię i nazwisko wnioskodawcy, datę urodzenia, adres zamieszkania, numer PESEL, cel uzyskania orzeczenia, uzasadnienie wniosku (czyli określenie sytuacji społecznej i zawodowej, informacje o tym, czy osoba ta ubiegała się poprzednio o ustalenie niepełnosprawności i czy pobiera świadczenia z ubezpieczenia społecznego).
Poza tym wymagane są:
- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się wnioskodawca (powinno być wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku),
- inne dokumenty, w tym medyczne, umożliwiające ocenę stopnia niepełnosprawności,
- jeśli wniosek dotyczy uzupełnienia orzeczenia, o niezbędne wskazania, bez których dana osoba niepełnosprawna nie może skorzystać z jakiejś ulgi, składa ona oświadczenie o posiadaniu prawomocnego orzeczenia, ale bez wymaganych wskazań,
- jeżeli osoba posiada ważne orzeczenie, np. o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów lub orzeczenie o niezdolności do pracy, stopień jej niepełnosprawności określa się na podstawie przedłożonych dokumentacji i badania lekarskiego.


Gdzie należy składać wniosek i skąd można pobrać jego druk?

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Toruńska 272
85-831 Bydgoszcz
tel.: 52 340 15 13
fax: 52 341 94 20
e-mail: pzoon.bydgoszcz@mopsbydgoszcz.pl
www.mopsbydgoszcz.org.pl

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydaje orzeczenia o:
Znacznym stopniu niepełnosprawności – zalicza się do niego osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej
i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
Umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – zalicza się do niego osobę o naruszonej sprawności organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającej czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.
Lekkim stopniu niepełnosprawności – zalicza się do niego osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

Zaliczenie do stopnia niepełnosprawności może być orzeczone na stałe lub okresowo.

Do kogo można odwołać się, gdy nie zgadzamy się z opinią orzecznika?

Postępowanie o ustalenie niepełnosprawności jest dwuinstancyjne. Od orzeczenia wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia za pośrednictwem Powiatowego Zespołu, który wydał orzeczenie do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Konarskiego 1–3, pok. 42, piętro 4, budynek B
85-066 Bydgoszcz
tel.: 52 349 75 16
fax: 52 349 75 18
www.bydgoszcz.uw.gov.pl
e-mail: wzon@bydgoszcz.uw.gov.pl

Od orzeczenia Wojewódzkiego Zespołu przysługuje odwołanie do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w ciągu 30 dni od doręczenia orzeczenia za pośrednictwem Wojewódzkiego Zespołu, który wydał orzeczenie.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
ul. Toruńska 64 a
85-023 Bydgoszcz
tel.: 52 32 62 725

Orzekanie o niepełnosprawności dzieci do lat 16

Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności zajmuje się również orzekaniem o niepełnosprawności dzieci do lat 16.
Zespół orzeka na podstawie:
- opinii wydanej przez lekarza leczącego – pierwsze kroki należy więc skierować do specjalisty opiekującego się dzieckiem,
- dokumentacji medycznej,
- badania przeprowadzonego przez lekarza orzecznika składu orzekającego.

 
Gdzie należy składać wniosek i skąd można pobrać jego druk?

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Toruńska 272
85-831 Bydgoszcz
tel.: 52 340 15 13
fax: 52 341 94 20
e-mail: pzoon.bydgoszcz@mopsbydgoszcz.pl
www.mopsbydgoszcz.org.pl

Procedura ubiegania się o orzeczenie o niepełnosprawności oraz tryb odwoławczy w tym zakresie są takie same jak w przypadku ubiegania się o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Definicja Niepełnosprawności dzieci do 16 roku życia

Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia zaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku.