logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych jest organem opiniodawczo-doradczym Prezydenta Miasta Bydgoszczy, powoływanym spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

Do zakresu zadań Rady należy:
- inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych,
- opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
- ocena realizacji programów,
- opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Miasta Bydgoszczy pod kątem ich skutków dla  osób niepełnosprawnych.

Jej działalność uregulowana jest następującymi aktami prawnymi:
- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacja zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.),
- rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 62, poz. 560).

W dniu 9 lipca 2020 r. odbyło się pierwsze posiedzenie nowych członków Rady powołanych na czteroletnią kadencję na lata 2020 - 2024.

Aktualnie w skład Rady wchodzą:
Pan Krzysztof Badowski - Przewodniczący,
Pan Marek Pedziński - Z-ca Przewodniczącego,
Pani Joanna Pielińska - Sekretarz,
Pani Barbara Olszewska,
Pani Izabela Wasilewska.

Korespondencję do Rady można kierować na adres: 
Biuro ds. Zdrowia i Polityki Społecznej
ul. Jagiellońska 61
85-027 Bydgoszcz
email: psron@um.bydgoszcz.pl.

Przedstawiciel Rady pełni dyżury w ostatni wtorek każdego miesiąca w godz. 16.30 – 18.00 w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, mieszczącym się przy ul. Gdańskiej 5. Aby uzyskać potwierdzenie, czy w danym dniu dyżur odbędzie się, prosimy o telefon pod nr 694 437 113.