logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Małe granty w roku 2022:

 

OFERTY ZŁOŻONE W ROKU 2022 PUBLIKUJEMY TUTAJ

OFERTY ZŁOŻONE W ROKU 2021 ZOSTAŁY OPUBLIKOWANE (ARCHIWUM) - TUTAJ


  • GRANT NA START

W 2022 r. dofinansowane/finansowane mogą być zadania publiczne należące do jednej ze sfer pożytku publicznego, o których mowa w art 4. ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które są skierowane do mieszkańców Miasta Bydgoszczy o charakterze otwartym i realizowane są przez rozpoczynające swoją działalność organizacje pozarządowe (zarejestrowane w ciągu ostatnich 36 miesięcy).
Szczegółowe informacje dostępne: TUTAJ (planowany nabór wniosków rozpocznie się w I kwartale 2022 r.)

  • OGRÓD SPOŁECZNY PRZY BCOPW

 Dofinansowane/finansowane mogą być zadania publiczne skierowane do mieszkańców Miasta Bydgoszczy o charakterze otwartym w zakresie działań rewitalizacyjnych, wspomagających  rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz ekologii w ogrodzie społecznym przy Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.
Szczegółowe informacje dostępne: TUTAJ (planowany nabór wniosków rozpocznie się w II kwartale 2022 r.)

  • BYDGOSKA RODZINA 3+

Dofinansowane/finansowane mogą być zadania publiczne skierowane do mieszkańców Miasta Bydgoszczy o charakterze otwartym w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, zawierające elementy promujące miejski program działań na rzecz dużych rodzin zamieszkałych na terenie Miasta Bydgoszczy „Bydgoska Rodzina 3+” w materiałach informacyjnych, promocyjnych, jak i podczas wydarzeń organizowanych w ramach zadania publicznego. Z uwagi na ograniczenia związane z trwającym stanem epidemii dopuszcza się realizację zadań publicznych w przestrzeni wirtualnej (w sieci).
Szczegółowe informacje dostępne: TUTAJ (planowany nabór wniosków rozpocznie się w I kwartale 2022 r.)

  • PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU

Dofinansowane/finansowane mogą być zadania publiczne z zakresu promocji i organizacji wolontariatu, które są skierowane do mieszkańców Miasta Bydgoszczy, mają otwarty charakter oraz sprzyjają zwiększeniu liczby osób zaangażowanych w wolontariat na terenie Miasta Bydgoszczy, wsparciu wolontariuszy oraz rozwojowi usług woluntarystycznych skierowanych do mieszkańców Bydgoszczy.
Szczegółowe informacje dostępne: TUTAJ (planowany nabór wniosków rozpocznie się w I kwartale 2022 r.)

  • MAŁE GRANTY W BCOPW UL. GDAŃSKA 5

Dofinansowane/finansowane mogą być zadania publiczne należące do jednej ze sfer pożytku publicznego, o których mowa w art 4. ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które będą realizowane w BCOPW przy ul. Gdańskiej 5 w Bydgoszczy, które są skierowane do mieszkańców Bydgoszczy, mają otwarty charakter oraz sprzyjają zwiększeniu liczby wydarzeń i promocji BCOPW.
Szczegółowe informacje dostępne: TUTAJ (planowany nabór wniosków rozpocznie się w I kwartale 2022 r.)

  • GRANT RÓWNOŚCIOWY

 Dofinansowane/finansowane mogą być zadania publiczne skierowane do mieszkańców Miasta Bydgoszczy o charakterze otwartym w zakresie działań równościowych, popularyzacji postaw równościowych, zwalczających stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacje. Zadania będą realizowane w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.
Szczegółowe informacje dostępne: TUTAJ (planowany nabór wniosków rozpocznie się w III kwartale 2022 r.)