logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Bydgoszczy 2023+ (GPR)

 

GPR zawiera:

 1. szczegółową diagnozę obszaru rewitalizacji obejmującą analizę negatywnych zjawisk oraz lokalnych potencjałów,
 2. opis powiązań gminnego programu rewitalizacji z dokumentami strategicznymi miasta Bydgoszczy,
 3. opis wizji stanu ww. podobszarów po przeprowadzeniu rewitalizacji,
 4. cele rewitalizacji oraz odpowiadające im kierunki działań służących eliminacji lub ograniczeniu negatywnych zjawisk,
 5. opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w szczególności o charakterze społecznym oraz gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym lub technicznym,
 6. mechanizmy integrowania działań,
 7. szacunkowe ramy finansowe gminnego programu rewitalizacji wraz z szacunkowym wskazaniem środków finansowych ze źródeł publicznych i prywatnych,
 8. opis struktury zarządzania realizacją gminnego programu rewitalizacji, wskazanie kosztów tego zarządzania wraz z ramowym harmonogramem realizacji programu,
 9. system monitorowania i oceny gminnego programu rewitalizacji,
 10. określenie niezbędnych zmian w obowiązujących uchwałach Rady Miasta Bydgoszczy,wskazanie, czy na obszarze rewitalizacji ma ostać ustanowiona Specjalna Strefa Rewitalizacji, wraz ze wskazaniem okresu jej obowiązywania,
 11. wskazanie sposobu realizacji gminnego programu rewitalizacji w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego,
 12. załącznik graficzny przedstawiający podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych każdego z podobszarów rewitalizacji.

 

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz Uchwałą nr IV/12/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bydgoszczy 2023+, został przygotowany oraz pozytywnie zaopiniowany przez Komitet Rewitalizacji raport dotyczący oceny aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bydgoszczy 2023+

Raport dotyczący oceny aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bydgoszczy 2023+

Opinia Komitetu Rewitalizacji

Uchwała RMB nr LXXIV157523 z dnia 13.12.2023 r.- aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bydgoszczy