logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Kalendarium imprez

"Represje władzy komunistycznej wobec społeczeństwa polskiego 1944-1990" - konferencja naukowa

2023-12-12 09:30
2023-12-13 13:00
Bydgoszcz, Delegatura IPN, ul. Wincentyny Teskowej 1
Konferencja

Informacje od Organizatora:
Zapraszamy na dwudniową konferencję naukową "Represje władzy komunistycznej wobec społeczeństwa polskiego 1944–1990"
Organizatorzy:
Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Bydgoszczy
oraz
Centrum Badania Historii "Solidarności" i Oporu Społecznego w PRL – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Program konferencji:
12 grudnia

9.30–10.00 Uroczyste otwarcie Konferencji
10.00–10.20 prof. dr hab. Wojciech Polak (Centrum Badania Historii „Solidarności” i Oporu Społecznego w PRL, UMK Toruń)
Procesy polityczne na początku stanu wojennego.
10.20–10.40 dr Diana Maksimiuk (IPN Białystok) Sądowe represje wobec ludności polskiej w latach 1944–1946. Przykład województwa białostockiego.
10.40–11.00 dr Stanisław Koller (IPN Warszawa) Znaleziony dokument. Z notatnika oficera JW 4446.
11.00–11.20 dr Anna Marcinkiewicz-Kaczmarczyk (IPN Warszawa) Inwigilacja byłych żołnierzy Armii Krajowej i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w ramach RO „Centro” (1949–1956).
11.20–11.40 Dyskusja – przerwa kawowa
11.40–12.00 Paweł Sztama (IPN Warszawa/Muzeum Żoł- nierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL Warszawa) Działalność pionu śledczego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w latach 1945–1947 przeciwko społeczeństwu polskiemu. Najważniejsze dochodzenia, ogólna działalność oraz ocena pracy pionu śledczego.
12.00–12.20 dr Robert Derewenda (IPN Lublin) Walka władz komunistycznych z oazowym Ruchem Światło-Życie w latach 1982–1989.
12.20–12.40 dr Jan Hlebowicz (IPN Gdańsk) Koło Księży „Caritas” jako narzędzie władz w konfrontacji z Kościołem rzymskokatolickim (na przykładzie województwa gdańskiego 1959–1964).
12.40–13.00 dr Judyta Bielanowska (ECS Gdańsk) Julia Brystygier wobec Boga, religii i Kościoła. Kobieca twarz komunistycznej bezpieki.
13.00–13.20 ks. dr Michał Damazyn (Centrum Badania Historii „Solidarności” i Oporu Społecznego w PRL, UMK Toruń)
„Oddział AK” Stanisława Kamińskiego (1946–1949) - działalność, skład osobowy, likwidacja.
13.20–13.40 dr Katarzyna Maniewska (IPN Delegatura Bydgoszcz) Stan wojenny pomiędzy naszą wiedzą, pamięcią i edukacją.
13.40–15.00 Przerwa obiadowa
15.00–15.20 dr hab. Tomasz Panfil (IPN Warszawa) »Ciemnogród«. Polska Ludowa a Katolicki Uniwersytet Lubelski 1944–1989 r.
15.20–15.40 prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski (UMK Toruń) Uwięzienie biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka w klasztorze kapucynów w Rywałdzie w świetle kroniki klasztornej.
15.40–16.00 dr hab. Krzysztof Sychowicz (IPN Białystok) Echa protestów Grudnia 1970 r. na Wybrzeżu w województwie białostockim, w świetle materiałów aparatu bezpieczeństwa.
16.00–16.20 dr Arkadiusz Kazański (IPN Gdańsk) „Łysy jest z nami”, ale czy naprawdę? Tadeusz Fiszbach I sekretarz KW PZPR w Gdańsku wobec Sierpnia’80 i działalności „Solidarności”.
16.20–16.40 Dyskusja – przerwa kawowa
16.40–17.00 Krzysztof Kolczyński () Metody inwigilacji i pozyskiwania do współpracy duchownych diecezji warmińskiej przez SB w PRL na podstawie wspomnień opozycjonisty ks. Lecha Lachowicza.
17.00–17.20 dr hab. Mariusz Krzysztofiński (IPN Rzeszów) Ksiądz Jerzy Popiełuszko i jego męczeńska śmierć na łamach kontestatorskiej „Ancory”.
17.20–17.40 Artur Brożyniak (IPN Rzeszów) Muzeum AŁŻIR. Obraz represji stalinowskich w Kazachstanie.
17.40–18.00 dr hab. Michał Strzelecki, prof. UMK (UMK Toruń) W kręgu demokratycznej fikcji. Działania władz komunistycz- nych w Polsce wobec legalnej opozycji politycznej w Polsce w latach 1945 –1947.
18.00–18.20 Dyskusja i zakończenie pierwszego dnia konferencji

13 grudnia
9.00–9.20 dr hab. Patryk Pleskot, prof. UR (IPN Warszawa) Przemoc własnościowa. Wywłaszczenia mieszkańców powojennej Warszawy na mocy dekretu z 7 kwietnia 1948 r.
„o wywłaszczeniu majątków zajętych na cele użyteczności publicznej w okresie wojny”.
9.20–9.40 prof. dr hab. Mirosław Golon (UMK Toruń/IPN Delegatura Bydgoszcz)
Nie tylko wojsko, milicja i służba bezpieczeństwa. Nadgorliwi aktywiści PZPR wobec „Solidarności” w stanie wojennym na przykładzie wybranych ośrodków.
9.40–10.00 dr Tadeusz Ruzikowski (IPN Warszawa) Środowiska „Solidarności” Huty Warszawa w tyglu represji 1981–1989. Uczestnicy, przejawy, konsekwencje.
10.00–10.20 dr hab. Piotr Kardela, prof. Akademii Policji w Szczytnie (IPN Gdańsk)
Likwidacja „Solidarności” w Radiu Olsztyn w czasie stanu wojennego.
10.20–10.40 dr hab. Cecylia Kuta (IPN Kraków/UPJP2 Krakow) Represje władzy wobec działaczy krakowskiego podziemia wydawniczego w latach osiemdziesiątych.
10.40–11.00 Dyskusja – przerwa kawowa
11.00–11.20 dr Marcin Kasprzycki (IPN Kraków) Działania dezintegracyjne nowosądeckiej SB wobec ks. Franciszka Blachnickiego i Ruchu Światło-Życie w latach 1975–1980.
11.20–11.40 dr hab. Łucja Marek (IPN Kraków) Ruch oazowy i ks. Franciszek Blachnicki oczami Aleksandra Merkera. Referat dyrektora generalnego Urzędu do spraw Wyznań na naradę dyrektorów wojewódzkich wydziałów do spraw wyznań w Popowie, 23-27 maja 1983 r.
11.40–12.00 dr Małgorzata Zamojska
Mundur kontra sutanna – represje wobec kleryków podczas pełnienia zasadniczej służby wojskowej w PRL.
12.00–12.20 dr hab. Sylwia Galij-Skarbińska, prof. UMK (Centrum Badania Historii „Solidarności” i Oporu Społecznego w PRL, UMK Toruń)
Wojskowy Obóz Internowania w Chełmie (1982–1984).
12.20–12.40 dr Przemysław Wójtowicz (IPN Delegatura Bydgoszcz/AKSiM Toruń)
Stan wojenny w Polsce (1981 r.) i stan wyjątkowy w Turcji (1980 r.). Przebieg-represje-konsekwencje. Podobieństwa i różnice.
12.40–13.00 Dyskusja i zakończenie konferencji

______________________
Kalendarz wydarzeń  
odbywających się w   Bydgoszczy   miej zawsze pod ręką dzięki   aplikacji mobilnej   (Android i iOS).
______________________
Informacje o wydarzeniach przesyłajcie na adres   wydarzenia@visitbydgoszcz.pl
______________________
Bydgoskie Centrum Informacji nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany miejsc, godzin i dat wydarzeń.

Strona wydarzenia na www.visitbydgoszcz.pl