logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

40 zł dziennie za schronienie dla uchodźcyBydgoszczanie, którzy zdecydowali się przyjąć pod swój dach uchodźcę z Ukrainy, mogą ubiegać się o wypłatę 40 zł dziennie na osobę. Wnioski można składać w trzech punktach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, od piątku 18 marca br. Obowiązuje wcześniejsze umówienie terminu.

Jak można składać wnioski
- Wniosek do pobrania TUTAJ.
- na jednym wniosku można wpisać wszystkie dotychczasowe pobyty ukraińskich rodzin.
- świadczenie trwa maksymalnie 120 dni.
- Konieczne jest wcześniejsze umawianie wizyt pod nr tel: 516 005 693 (w godz. 7.30 - 13.00) lub online: www.mopsbydgoszcz.pl

- Informacja telefoniczna: 785 122 683.

Gdzie w Bydgoszczy można składać wnioski?
Wnioski można składać od poniedziałku do piątku w 3 punktach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy:
- Osiedle Leśne: ul. Czerkaska 22
- Fordon: ul. Porazińskiej 9
- Śródmieście, ul. Ogrodowa 9

W godzinach:

  • w poniedziałki, w godzinach od 7.30 do 15.00;
  • we wtorki od 7.30 do 17.00;
  • w środy od 7.30 do 15.00;
  • w czwartki od 7.30 do 15.00;
  • w piątki od 7.30 do 13.00.

Wnioski można składać bez wychodzenia z domu za pośrednictwem platformy e-PUAP: /MopsBydgoszcz/SkrytkaESP

Co jest wymagane przy składaniu wniosku

- imię i nazwisko, PESEL lub NIP składającego wniosek
- PESEL osób, które znalazły schronienie w prywatnych lokalach.
- wskazanie okresu zakwaterowania oraz liczby przyjętych osób oraz adresu pobytu

Wnioski będą weryfikowane przez MOPS. Mieszkańcy składają oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej, informacje w nich zawarte muszę być zgodne ze stanem faktycznym.

***

Dnia 30 czerwca 2022 r. została ogłoszona ustawa o zmianie Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 1383).


Niniejszą Ustawą wprowadza się, między innymi, zmiany w Ustawie z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r . poz. 583 z późn. zm.):

•    art. 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ilekroć w Ustawie jest mowa o obywatelu Ukrainy, rozumie się przez to także nieposiadającego obywatelstwa ukraińskiego małżonka obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa i nie jest obywatelem polskim ani obywatelem innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii
Europejskiej.”- zmiana polega na dodaniu zastrzeżenia, że małżonek obywatela Ukrainy, który korzysta z uprawnień wynikających z tej Ustawy, nie może być również obywatelem innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej. W aktualnym brzmieniu art. 1 ust. 2 zawiera zastrzeżenie, że małżonek obywatela Ukrainy nie może być obywatelem polskim.

•    w art. 13 po ust. 1d dodaje się ust. 1e i 1f w brzmieniu:

„1e. Wniosek o świadczenie pieniężne składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem”.

1f. Wniosek o świadczenie pieniężne złożony z uchybieniem terminu, o którym mowa w ust. 1e, pozostawia się bez rozpoznania.”

•    po art. 26 dodaje się art. 26a w brzmieniu:

„art. 26a. 1. Wydatki związane z realizacją przez zespoły orzekające o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558), zadań wynikających z tej Ustawy na rzecz obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1, są pokrywane ze środków finansowych budżetu państwa.
W przypadku osób, o których mowa w ust. 1, właściwość miejscową zespołu orzekającego o niepełnosprawności ustala się według ich miejsca pobytu.”

•    w art. 25b w ust. 1 w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje
się pkt 10
w brzmieniu:

„10) Straży Granicznej.”- dodanie w art. 25b ust. 1 pkt 10 umożliwia organom Straży Granicznej uzyskanie dostępu do „ewidencji małoletnich", o której mowa w art. 25a ustawy.


Ważne informacje dla Beneficjentów składających wnioski o przyznanie świadczenia z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom
Ukrainy:

•    art. 8 Ustawy zmienianej stanowi:

- art. 8 ust. 1 w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej Ustawy podmioty, które zapewniały zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL, mogą składać wnioski o świadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 13 ust. 1 Ustawy zmienianej w art. 1, obejmujące okres przed dniem 30 kwietnia 2022 roku. Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem 30 kwietnia 2022 roku. Zatem do dnia 14 lipca 2022 roku, osoby które wcześniej (przed 29 kwietnia 2022
roku) zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy i nie mogły złożyć wniosku po 29 kwietnia 2022 roku z powodu zamiany przepisów (brak nr PESEL), mogą na uprzednim druku złożyć wniosek, ale tylko za dni do 29 kwietnia 2022 roku włącznie. We wniosku Beneficjenci wskazują nr paszportu lub dowodu osobistego;

-art. 8 ust. 2 wniosek o świadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 13 ust. 1 Ustawy zmienianej w art. 1, obejmujący okres, w którym zapewniano zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, składa się w terminie do dnia 31 lipca 2022 roku, zatem wnioski obejmujące okres zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia przed 30 czerwca 2022 roku winny być złożone, zgodnie z art. 8 ust. 2 Ustawy zmienianej, do dnia 31 lipca 2022 roku; -art. 8 ust. 3 wnioski złożone z uchybieniem terminów, o których mowa w ust. 1 i 2, pozostawia się bez rozpoznania.


Dodatkowe zmiany organizacyjne w realizacji świadczenia z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy:

•    od dnia 19 lipca 2022 roku wnioski o przyznanie świadczenia z tytułu
zapewnienia zakwaterowania i wyżywiania obywatelom Ukrainy będą nadal przyjmowane przez pracowników zawodowej służby socjalnej, jednakże od powyższego dnia obowiązuje REJONIZACJA (czyli wniosek składa się zgodnie z miejscem zamieszkania obywatela Ukrainy, któremu udzieliliśmy schronienia we właściwym Dziale Pomocy Środowiskowej);
•    nadal obowiązuje rejestracja (niezmiennie online lub telefoniczna) –
zgodnie z rejonizacją.

Wnioski będą przyjmowane pod niżej wskazanym adresem:

- Dział Pomocy Środowiskowej nr 1, 2, 3, przy ul. Czerkaskiej 22 w Bydgoszczy;
- Dział Pomocy Środowiskowej nr 4, przy ul Porazińskiej 9 w Bydgoszczy;
- Dział Pomocy Środowiskowej nr 5, przy ul. Ogrodowej 9 w Bydgoszczy;
- Dział Pomocy Środowiskowej nr 6, przy ul. Kapuściska 10 w Bydgoszczy.

Wszystkie niezbędne informacje zostaną zamieszczone na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy, tj.:
www.mopsbydgoszcz.pl.