logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Obszar rewitalizacji i obszar zdegradowanyRewitalizacja jest procesem prowadzonym w wymiarze terytorialnym, tj. dedykowanym określonemu obszarowi stanowiącemu fragment terytorium gminy.

Obszar rewitalizacji - to obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym, z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, zamierza się prowadzić rewitalizację. Dla Bydgoszczy jest to 10% powierzchni oraz ponad 16% ogólnej liczby mieszkańców.

W Bydgoszczy wskazano: Bocianowo – Śródmieście – Stare Miasto, Okole, Wilczak – Jary, Stary Fordon, Zimne Wody – Czersko Polskie.

Obszar zdegradowany - to obszar znajdujący się w stanie kryzysowym, z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej z następujących sfer: gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej.

Dla Bydgoszczy wytypowano: Bocianowo – Śródmieście – Stare Miasto, Brdyujście, Łęgnowo, Łęgnowo Wieś, Okole, Wilczak – Jary, Smukała - Janowiec - Opławiec, Stary Fordon, Zimne Wody – Czersko Polskie.

Pliki do pobrania:

Uchwała Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Bydgoszczy