logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Wymiana pieca. Krok po kroku1.    Kto może ubiegać się o dotację na wymianę pieca?
Tylko osoby fizyczne:

 • Właściciel lub współwłaściciel budynku wielorodzinnego
 • Właściciel lub współwłaściciel domu jednorodzinnego
 • Właściciel lub współwłaściciel lokalu mieszkalnego
 • Najemca lokalu mieszkalnego

2.    Skąd pozyskać pieniądze:
Istnieją trzy możliwości:

 • Miejski program wymiany pieców węglowych - dopłata w wysokości 5 000 zł
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu - tylko dla właścicieli domków jednorodzinnych/ www.wfosigw.torun.pl, tel. 56 621 23 00. Filia WFOŚIGW w Bydgoszczy, ulica Ogińskiego 2: tel. 52 54 41 015 lub 52 54 41 014.
 • Połączenie obu źródeł dofinansowania.

3.    Na co mogę wymienić stary piec?
Cztery opcje do wyboru:

 • Ogrzewanie gazowe
 • Ogrzewanie elektryczne
 • Pompa ciepła
 • Ogrzewanie sieciowe z miejskiej sieci KPEC

4.    Gdzie znajdę niezbędne dokumenty?
Niezbędne wnioski znajdują się na stronie www.bydgoszcz.pl/piece
Następnie należy pobrać i wypełnić Wniosek.pdf.  Nie zapomnij o określeniu terminu rozpoczęcia i zakończenia inwestycji. Do wniosku dołącza się kopie następujących dokumentów:

 • odpis zwykły księgi wieczystej z ostatnich trzech miesięcy (X Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy przy ul. Toruńskiej 64A) lub wersja Elektroniczna Księga Wieczysta (strona: https://ekw.ms.gov.pl),
 • zgoda współwłaścicieli – w przypadku współwłasności, konieczna jest zgoda współwłaściciela. Wymagany druk: Zgoda na demontaz.pdf. Jeśli budynek należy do ADM lub ma Zarządcę, potrzebne będą dwa dokumenty: Oświadczenie o pelnomocnictwie.pdf oraz Zgoda na demontaz.pdf.
 • przedłożenie zaświadczenia z Wydziału Administracji Budowlanej  (wydanego na podstawie  dostarczonego przez wnioskodawcę do WAB projektu wewnętrznej instalacji gazowej)- tel: 52 58 58 863, 52 58 58 181,
 • zaświadczenie z gazowni o nie korzystaniu z gazu w celach grzewczych, tylko w przypadku instalacji elektrycznej lub pompy ciepła
 • opinia kominiarska poświadczająca stosowanie ogrzewania węglowego jako jedynego źródła ogrzewania + zdjęcie pieca węglowego
 • we wniosku koniecznie określ wygodny dla Ciebie sposób przekazania dotacji (na konto lub odbiór w kasie Urzędu Miasta).

5.    Kto może złożyć wniosek?
Osoby, które nie mogą osobiście załatwić sprawy, w tym osoby starsze i z niepełnosprawnościami mogą być reprezentowane przez osoby bliskie lub posiadające odpowiednie upoważnienie.  Pełnomocnictwo.pdf umożliwia podpisywanie przez pełnomocnika wszelkich dokumentów, łącznie z Umową. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł ( z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi lub wstępnemu - rodzice, dziadkowie , pradziadkowie lub zstępnemu - dzieci, wnuki, prawnuki, lub rodzeństwu, ewentualnie gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej) płatna na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bydgoszczy Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych nr rachunku: 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000.

6.    Kiedy starać się o dofinansowanie?
Aby otrzymać pomoc finansową w ramach miejskiego programu, nie należy rozpoczynać zakupów inwestycyjnych, związanych z wymianą pieca. Przed podpisaniem umowy z urzędem miasta nie można usuwać pieca. Rozliczenie następuje na podstawie przedstawionych faktur.

7.     Jak złożyć wniosek?

Jeśli posiadają Państwo komplet dokumentów, należy zapakować je do koperty i zaadresować ją w następujący sposób: Wydział Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska z dopiskiem – Referat Ochrony Powietrza. Kopertę proszę wrzucić do skrzynki podawczej. Skrzynki podawcze znajdują się w portierniach przy ul. Jezuickiej 1 i Grudziądzkiej 9-15.

8.    Wniosek został złożony, co dalej?
Po dostarczeniu wypełnionego wniosku wraz z koniecznymi kopiami dokumentów, czekamy na podpisanie umowy. Jeśli na etapie rozpatrywania wniosku znajdziemy braki, skontaktujemy się w celu ich uzupełnienia. Termin podpisania umowy zostanie uzgodniony telefonicznie.
Po ukończeniu inwestycji należy wypełnić formularz Sprawozdanie.pdf. Do wniosku dołącza się kopie następujących dokumentów:

 • faktury VAT określające koszty poniesione na realizację inwestycji
 • protokół podłączenia (tzw. próba szczelności) oraz potwierdzenie uruchomienia urządzenia grzewczego przez uprawnionego instalatora lub operatora sieciowego (może być pieczątka na gwarancji urządzenia)
 • umowa zawarta z operatorem sieciowym na dostawę ciepła, gazu lub energii elektrycznej
 • protokół potwierdzający likwidację źródła/eł ogrzewania opalanych paliwem stałym – opinia kominiarska
 • po akceptacji dokumentacji i przedstawionych faktur i ew. pozytywnej kontroli, wypłata środków następuje w ciągu 30 dni.

Masz dodatkowe pytania? Zadzwoń:

 • 52 58 56 430