logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

PUNKTY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)W Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieszkańcy mają możliwość pozbycia się kłopotliwych odpadów. Do PSZOK-ów bezpłatnie przyjmowane są odpady powstające w gospodarstwach domowych (odpady zielone, chemikalia, akumulatory, zużyte baterie, zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane, rozbiórkowe, zużyte opony, pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t) z terenu miasta, dostarczane przez mieszkańców Bydgoszczy, codziennie, w godzinach od 8:00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Obecnie w Bydgoszczy działają 3 Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowane w następujących miejscach: Ołowiana 43, Jasiniecka 7a oraz Inwalidów 15.

W PSZOK-ach są pomieszczenia na przedmioty/urządzenia niesprawne. Po ich naprawieniu mogą zostać przekazane i ponownie wykorzystywane przez mniej zamożnych mieszkańców. Dzięki temu zyskają one „drugie życie” a jednocześnie zmniejszą ilość składowanych odpadów komunalnych. PSZOK-i prowadzą także odbiór odpadów zielonych, które są poddawane procesowi fermentacji, a następnie kompostowane. Punkt przy ul. Inwalidów 15 posiada pomieszczenie edukacyjne (wraz z aneksem kuchennym i sanitariatem), wyposażone w sprzęt audiowizualny do prowadzenia niewielkich spotkań i lekcji edukacyjnych dla młodzieży oraz gabloty i tablice o tematyce ekologicznej.

Elementy smart:
Świadomość ekologiczna
– funkcjonowanie punktów wpływa na ograniczenie procederu powstawania tzw. „dzikich wysypisk śmieci”, ograniczenie ilości odpadów ulegających biodegradacji trafiających do składowania oraz na wzrost poziomu odzysku i recyklingu odpadów komunalnych.
Zrównoważone gospodarowanie zasobami – dzięki funkcjonowaniu PSZOK-ów zwiększa się ilość odpadów komunalnych zebranych selektywnie, a dzięki temu powstaje możliwość ich ponownego wykorzystania.

Strona internetowa portalu Czysta Bydgoszcz/PSZOK.