logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

INTELIGENTNY SYSTEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ i KARTA ZIELONO-NIEBIESKICH ROZWIĄZAŃMiejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o (MWiK) realizuje wieloletni projekt: „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych, na terenie miasta Bydgoszczy” (wartość: 258 mln zł, w tym dofinansowanie z PO IiŚ) – 154,8 mln zł. Jego celem jest dostosowanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Bydgoszczy do obecnego i planowanego sposobu zagospodarowania terenu, zabezpieczenie miasta przed skutkami deszczy nawalnych oraz dużej ilości wód opadowych i roztopowych – minimalizacja podtopień budynków i zalania ulic oraz umożliwienie retencjonowania wody. Projekt realizowany jest w 26 zlewniach wód deszczowych. Zakres rzeczowy projektu to: wybudowanie 14 km sieci kanalizacji deszczowej, przebudowanie 90 km sieci kanalizacji deszczowej, wybudowanie 81 szt. urządzeń służących gospodarowaniu wodami opadowymi – zakończono już renowację 85,2 km sieci. Łączna powierzchnia objęta systemem zagospodarowania wód opadowych wyniesie 29,5 km2 (16,8 % powierzchni Bydgoszczy).
Ten nowatorski projekt bazuje na prognozie modeli zmian opadowych, odpływów powierzchniowych, przepływów w sieci, na analizie wylewów kanalizacji deszczowej, modelach retencji rozproszonej, a także na symulacji ryzyk powodziowych. Dzięki niemu sporządzono prognozę modelu opadowego do 2050 roku (uwzględnia on także prognozę zmian klimatycznych). Stworzono modele 3D i modele zintegrowane, które pozwoliły na wirtualne zobrazowanie sieci i opadów. MWiK podpisała w roku 2023 umowę na wdrożenie unikalnego systemu, działającego z wykorzystaniem metod i technik sztucznej inteligencji. Wdrażany system pozwoli automatycznie sterować ilością wody w zbiornikach retencyjnych w zależności od prognoz pogody, prognozowanych wielkości opadów w zlewniach kanalizacji deszczowej oraz danych dostarczonych przez systemy pomiarowe.
Niewydolna kanalizacja deszczowa to problem, z którym boryka się wiele miast w Polsce. Zaniedbania są znaczne. Inwentaryzacja przeprowadzona przez MWiK pokazała, że miejscami istniejąca sieć kanalizacji deszczowej w 60-70 % jest niedrożna. Powoduje to zalewania i podtapiania budynków i nieruchomości, uszkodzenia i zniszczenia dróg czy torowisk tramwajowych, oraz utrudnienia komunikacyjne. Po przeprowadzeniu modernizacji sieci te problemy znikną.

Bydgoszcz staje się prekursorem i promotorem tworzenia „zielono-niebieskiej” infrastruktury, czyli dobrze zaprojektowanych parków, ogrodów deszczowych, naturalnych zbiorników retencyjnych, rowów przydrożnych oraz rozwiązań indywidualnych dot. powierzchni przydomowych. Te ekologiczne rozwiązania sprzyjają lepszemu, zdrowszemu trybowi życia. Angażując się w ten proces, każdy może dołożyć cegiełkę do przywracania równowagi, pozwalając wodzie krążyć w prawidłowy sposób. Można wykorzystać ją do innych celów „odcinając rynnę” od kanalizacji deszczowej w ulicy, odprowadzić „złapaną” deszczówkę do ogródka, zasilając tereny zielone.

Elementy smart:
Zrównoważone gospodarowanie zasobami – projekt ten pozwala na bardziej skuteczne wykorzystanie zasobów naturalnych, m.in. poprzez lepszą retencję wód deszczowych.

Katalog zielono – niebieskich rozwiązań projektu deszczowego.