logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

STRATEGIA 2.0Od 2020 r. w Bydgoszczy obowiązuje zaktualizowany dokument „Bydgoszcz 2030. Strategia rozwoju”. Przebieg prac nad dokumentem odbył się w oparciu o ideę miasta inteligentnego, wyrażającą się w zintegrowanym podejściu do planowania i przekształcania miasta oraz zarządzania nim przy jednoczesnym spojrzeniu na rozwój Bydgoszczy z perspektywy pojedynczego mieszkańca i jego potrzeb. Stąd też na niespotykaną jak dotąd w Bydgoszczy skalę w budowę dokumentu włączono mieszkańców.
 
Zastosowano wiele narzędzi partycypacji społecznej na każdym etapie prac:
•    konferencja rozpoczynająca prace nad aktualizacją strategii,
•    cykl 6 debat strategicznych z udziałem różnych środowisk,
•    prace Zespołów Roboczych (Społeczeństwo, Gospodarka, Środowisko),
•    konsultacje z mieszkańcami poświęcone dylematom rozwojowym (zorganizowane na osiedlach),
•    2 badania ankietowe (dot. kształtu miasta w 2030 r., oraz priorytetów rozwojowych),
•    konsultacje społeczne projektu dokumentu strategii.
Powstały w ten sposób dokument nazwać można strategią partycypacyjną – przez cały czas jego powstawania budowano świadomość, że miasto to dobro wspólne, a nie suma prywatnych własności, zaś rozbieżne interesy należy godzić.

Elementy smart:
Świadomość obywatelska – zaangażowanie mieszkańców oraz czynny udział różnych środowisk i  grup interesariuszy w poszczególne etapy prac buduje zainteresowanie sprawami miasta i podejmowanie wpływu na jego funkcjonowanie.
Efektywna administracja – uwzględnienie głosów mieszkańców daje możliwość kreowania rozwoju miasta zgodnie z potrzebami bydgoszczan.

Strona internetowa strategii.