logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

BYDGOSKI KLASTER PRZEMYSŁOWYBydgoski Klaster Przemysłowy odnowił w 2019 r. na kolejne 3 lata Status Krajowego Klastra Kluczowego (KKK) przyznawany przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii. Krajowe Klastry Kluczowe to podmioty o istotnym i strategicznym znaczeniu dla gospodarki kraju i wysokiej konkurencyjności międzynarodowej.

W dzisiejszych warunkach konkurencyjność gospodarki jest oparta w coraz większym stopniu o badania, rozwój i innowacje (B+R+I) oraz umiejętność dynamicznej absorpcji, udziału w tworzeniu i rozwoju nowych technologii.  Aby sprostować tym wyzwaniom niezbędna jest współpraca pomiędzy interesariuszami reprezentującymi różne środowiska, branże, czy technologie. Kluczem do osiągnięcia tego celu stają się m.in. klastry, które dzięki naturalnie nawiązanej współpracy przedsiębiorstw, instytucji badawczych, instytucji otoczenia biznesu, organizacji pozarządowych oraz władz lokalnych, określane są mianem katalizatora procesów innowacyjnych. System wyboru KKK składa się z oceny sześciu obszarów funkcjonowania klastrów: zasoby ludzkie i organizacyjne, zasoby infrastrukturalne i finansowe, potencjał gospodarczy klastra, tworzenie i transfer wiedzy, działania na rzecz polityk publicznych, orientacja na klienta. Wskazane obszary są niejako narzędziem oceny rozwoju klastra, jak również wskazują kierunek rozwoju polityki klastrowej kraju.

 

Elementy Smart:
Rynek pracy, integracja międzynarodowa – działalność Klastra ma na celu integrację środowiska przetwórców i narzędziowców, reprezentację ich interesów na zewnątrz, jak również stworzenie sieci powiązań biznesowych ułatwiających funkcjonowanie firm, dostęp do kadr, rozwój technologiczny
i zwiększenie innowacyjności produkcji.

Strona internetowa Bydgoskiego Klastra Przemysłowego.