logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

BYDGOSKA RADA SENIORÓW (BRS)BYDGOSKA RADA SENIORÓW (BRS) – została powołana w celu poprawy jakości życia oraz pobudzania aktywności obywatelskiej seniorów mieszkających na terenie miasta Bydgoszczy.
Rada ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny w sprawach dotyczących osób starszych, a do jej zadań należy w szczególności: zgłaszanie uwag do projektów prawa miejscowego dotyczącego spraw ważnych dla seniorów, integracja i wspieranie środowisk osób starszych, popularyzowanie aktywności seniorów, propagowanie wszelkich form dotyczących edukacji, kultury, sportu, turystyki i rekreacji, budowanie pozytywnego wizerunku seniora, upowszechnianie wiedzy o potrzebach i prawach ludzi starszych.

13-osobowa Rada podejmuje współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami i jednostkami administracji publicznej i niepublicznej świadczącej usługi na rzecz seniorów.
 
Elementy smart:
Aktywni obywatele – Członkowie Rady czynnie współpracują z miastem w zakresie spraw dotyczących osób starszych.

Link do strony BYDGOSKIEJ RADY SENIORÓW.