logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Rada ds. Równego TraktowaniaBydgoska Rada ds. Równego Traktowania została powołana zarządzeniem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w dniu 1 lipca 2019 roku. Jest organem monitorująco – doradczym Prezydenta.

Rada zajmuje się wszelkimi przejawami dyskryminacji a w szczególności ze względu na: płeć, wiek, niepełnosprawność, światopogląd, religię, wyznanie, orientację seksualną, narodowość, rasę, pochodzenie etniczne.

SKŁAD RADY:

 1. Przewodnicząca: Iwona Waszkiewicz – Zastępczyni Prezydenta Miasta Bydgoszczy
 2. Zastępczyni Przewodniczącej: Monika Jaworska – Witkowska
 3. Zastępczyni Przewodniczącej: Anna Wróblewska – Zawadzka
 4. Sekretarz: Dorota Glaza


Członkinie i Członkowie:

 1. Jacek Anhalt
 2. Krzysztof Badowski
 3. Agnieszka Bańkowska
 4. Tadeusz Bosman – Krzyżanowski
 5. Radosław Cichański
 6. Michał Cichoracki
 7. Joanna Czerska – Thomas
 8. Maria Gałęska
 9. Krzysztof Jankowski
 10. Karolina Kasprzyk
 11. Kosma Kołodziej
 12. Daniel Lakner
 13. Feliks Łosiński
 14. Anna Mackiewicz
 15. Przemysław Nowakowski
 16. Wiesław Olszewski
 17. Michał Orzechowski
 18. Joanna Pielińska
 19. Marta Podhorecka
 20. Roksana Pogorzała
 21. Aleksandra Rommel
 22. Patryk Sobieraj
 23. Szymon Wiłnicki
 24. Grażyna Wyżlic – Czerwińska
 25. Joanna Zataj – Ross
 26. Katarzyna Zwierzchowska
 27. Sylwia Żulewska

Do zadań Rady należy:

 • doradzanie i występowanie do Prezydenta Miasta Bydgoszczy w zakresie inicjatyw zmierzających do realizacji zasady równego traktowania;
 • inicjowanie współpracy samorządu, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów w zakresie upowszechniania zasady równego traktowania;
 • monitorowanie, obserwowanie i analizowanie zjawisk dyskryminacji oraz formułowanie rekomendacji/zaleceń;
 • edukowanie oraz promowanie idei równego traktowania oraz dobrych praktyk poprzez organizowanie konferencji, szkoleń, warsztatów, konkursów i innych wydarzeń;
 • opiniowanie projektów uchwał, programów oraz innych dokumentów przyjmowanych przez Radę Miasta Bydgoszczy pod kątem realizacji idei równego traktowania.


Rada powoływana jest na czas trwania kadencji Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

Bydgoska Rada ds. Równego Traktowania I kadencji podjęła działania zmierzające do opracowania i wdrożenia programu na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji na poziomie lokalnym.