logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Rada ds. Równego TraktowaniaBydgoska Rada ds. Równego Traktowania została powołana zarządzeniem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w dniu 1 lipca 2019 roku. Jest organem monitorująco – doradczym Prezydenta.

Rada zajmuje się wszelkimi przejawami dyskryminacji a w szczególności ze względu na: płeć, wiek, niepełnosprawność, światopogląd, religię, wyznanie, orientację seksualną, narodowość, rasę, pochodzenie etniczne.

SKŁAD RADY:

 1. Przewodnicząca: Iwona Waszkiewicz – Zastępczyni Prezydenta Miasta Bydgoszczy

 2. Zastępczyni Przewodniczącej: Monika Jaworska – Witkowska

 3. Zastępczyni Przewodniczącej: Anna Wróblewska – Zawadzka

 4. Zastępca Przewodniczącej: Kosma Kołodziej

 5. Sekretarz: Dorota Glaza

Członkinie i Członkowie:

 1. Jacek Anhalt

 2. Krzysztof Badowski

 3. Agnieszka Bańkowska

 4. Tadeusz Bosman – Krzyżanowski

 5. Radosław Cichański

 6. Michał Cichoracki

 7. Joanna Czerska – Thomas

 8. Maria Gałęska

 9. Krzysztof Jankowski

 10. Karolina Kasprzyk

 11. Daniel Lakner

 12. Feliks Łosiński

 13. Anna Mackiewicz

 14. Przemysław Nowakowski

 15. Wiesław Olszewski

 16. Michał Orzechowski

 17. Joanna Pielińska

 18. Marta Podhorecka

 19. Roksana Pogorzała

 20. Aleksandra Rommel

 21. Patryk Sobieraj

 22. Szymon Wiłnicki

 23. Grażyna Wyżlic – Czerwińska

 24. Joanna Zataj – Ross

 25. Katarzyna Zwierzchowska

 26. Sylwia Żulewska

Do zadań Rady należy:

doradzanie i występowanie do Prezydenta Miasta Bydgoszczy w zakresie inicjatyw zmierzających do realizacji zasady równego traktowania;

inicjowanie współpracy samorządu, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów w zakresie upowszechniania zasady równego traktowania;

monitorowanie, obserwowanie i analizowanie zjawisk dyskryminacji oraz formułowanie rekomendacji/zaleceń;

edukowanie oraz promowanie idei równego traktowania oraz dobrych praktyk poprzez organizowanie konferencji, szkoleń, warsztatów, konkursów i innych wydarzeń;

opiniowanie projektów uchwał, programów oraz innych dokumentów przyjmowanych przez Radę Miasta Bydgoszczy pod kątem realizacji idei równego traktowania.

 

Rada powoływana jest na czas trwania kadencji Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

 

Bydgoska Rada ds. Równego Traktowania podejmuje działania zmierzające do opracowania  i wdrożenia programu na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji na poziomie lokalnym.