logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Kalendarium imprez

Bydgoskie Targi Nieruchomości, Budowa Domu & Wyposażenia Wnętrz

2020-10-10 10:00
2020-10-11 16:00
HSW Immobile Łuczniczka
Targi
HSW Immobile Łuczniczka

Impreza adre­so­wana jest do wszyst­kich, któ­rzy chcie­liby zamiesz­kać w Bydgoszczy i oko­li­cach. Główną ideą przyświecającą orga­ni­za­to­rom jest poka­za­nie korzy­ści wyni­ka­ją­cych kupna nie­ru­cho­mo­ści na rynku pier­wot­nym. Nie­po­wta­rzalna atmos­fera, atrak­cyjne ceny nie­ru­cho­mo­ści, edu­ka­cja na wyso­kim pozio­mie, dosko­nała i stale popra­wia­jąca się komu­ni­ka­cja z wszyst­kimi mia­stami w Pol­sce!.
Na tar­gach pre­zen­towane są zarówno inwe­sty­cje rynku pier­wot­nego, jak i wtór­nego. Więk­szość wystaw­ców przy­go­tuje pro­mo­cyjne oferty, obo­wią­zu­jące wyłącz­nie pod­czas trwa­nia imprezy. Zwie­dza­jący oprócz oferty dewe­lo­per­skiej będą mieli również pełną ofertę firm zajmujących się budową domu od A do Z, bez­płatne porady archi­tek­tów i prawników. A uzu­peł­nienie oferty sta­no­wią firmy z sek­tora finan­so­wego i ubezpieczeń.
Godziny otwar­cia:
Sobota: 10.00 — 16.00
Nie­dziela: 10.00 — 16.00
DARMOWY E-Bilet do pobrania:
www.bydgoskietargi.pl
Bilety do nabycia przy kasie:
- 10 zł - bilet normalny
- 15 zł - bilet rodzinny

______________________
Kalendarz wydarzeń
 odbywających się w Bydgoszczy miej zawsze pod ręką dzięki aplikacji mobilnej (Android i iOS). 
______________________
Informacje o wydarzeniach przesyłajcie na adres wydarzenia@visitbydgoszcz.pl 
______________________
Bydgoskie Centrum Informacji nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany miejsc, godzin i dat wydarzeń.

Strona wydarzenia na www.visitbydgoszcz.pl