logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Straż Miejska ma 30 lat
Straż Miejska w Bydgoszczy świętuje 30-lecie istnienia. Podczas uroczystości wręczono awanse i nagrody prezydenta. Podziękowania dla strażników, za ich codzienną pracę na rzecz mieszkańców, złożył prezydent Rafał Bruski.


- Jubileusz to doskonała okazja do podkreślenia znaczącej i odpowiedzialnej roli, jaką odgrywacie Państwo w życiu naszej społeczności, w każdym dniu stania na straży ładu i porządku publicznego oraz zapewniania bezpieczeństwa i spokoju mieszkańcom. Dziękując za codzienną, oddaną służbę, opartą na solidnych fundamentach etyki mundurowej, przekazuję wszystkim Funkcjonariuszom i Pracownikom wyrazy szacunku i uznania. Gratulując dorobku dotychczasowych zasług, życzę dalszej efektywnej i satysfakcjonującej pracy. Niech poczucie dumy, radość i wszelka pomyślność towarzyszą kolejnym wyzwaniom, które przyczyniać się będą do kształtowania najlepszego wizerunku bezpiecznej Bydgoszczy – mówił podczas uroczystości prezydent.

Z okazji jubileuszu Prezydent miasta przyznał nagrody wyróżniającym się pracownikom Straży Miejskiej – odebrało je 21 osób. Podczas gali wręczono też awanse na wyższe stanowiska służbowe (20), uhonorowano również osoby, które w bydgoskiej SM pracują od początku jej istnienia (13). Szesnaścioro funkcjonariuszek i funkcjonariuszy złożyło uroczyste ślubowanie. 

Do formacji dołączyła też nowa funkcjonariuszka – dwumiesięczna labradorka. Razem ze swoją przewodniczką będzie odwiedzać dzieci z bydgoskich szkół i przedszkoli, biorąc udział w zajęciach profilaktycznych o tematyce dotyczącej zachowań wobec zwierząt. Sunia jeszcze nie ma imienia – Straż Miejska ogłosiła konkurs na imię dla tej małej ślicznotki, który skierowany jest do uczniów klas 0-3. Na propozycje strażnicy czekają do 17 września.Warto wiedzieć

Do zadań bydgoskiej straży miejskiej należy w szczególności:
wykonywanie zadań w zakresie ochrony porządku publicznego wynikających z ustaw i aktów prawa miejscowego,
ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
kontrola publicznego transportu zbiorowego – w zakresie określonym w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym
transporcie zbiorowym (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1378 z późn. zm.),
współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i
skutków klęsk żywiołowych, oraz innych miejscowych zagrożeń,
zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przedm dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
doprowadzanie lub dowożenie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnieniu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi, jak również organizacjami społecznymi,
konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.