logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Rynkowo z nowym planem
Rozpoczynamy zbieranie wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rynkowo”. Dokument umożliwi między innymi założenie w tej części miasta nowego cmentarza. Na wnioski czekamy do 16 lutego br.


Plany zagospodarowania przestrzennego ułatwiają rozwój dbając jednocześnie o sąsiednią zabudowę i urbanistyczny porządek. W Bydgoszczy takimi opracowaniami objęte jest około 40% terenów w granicach miasta. Nowy plan opracowany zostanie dla terenu o powierzchni około 57 hektarów. Granice obszaru ograniczone są: do południa ulicą Witolda Pileckiego, od wschodu ulicą Zaświat, od zachodu terenami leśnymi oraz od północy terenami leśnymi, a także terenami przemysłowymi zlokalizowanymi w rejonie ulicy Ludwikowo.

Rezerwa terenu pod cmentarz

Celem opracowania planu jest m.in. przygotowanie terenu pod założenie nowego cmentarza na obszarze zlokalizowanym po północnej stronie ulicy ks. Narcyza Putza. W stanie istniejącym, po południowej stronie tej ulicy oraz pomiędzy ulicą Ludwikowo i Rynkowską, znajduje się cmentarz parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, a w bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowania ulic Rynkowskiej i Witolda Pileckiego zlokalizowany jest cmentarz komunalny. Obie nekropolie znajdują się w granicach obszaru objętego projektem planu. Sporządzenie planu pozwoli na wskazanie niezbędnego układu komunikacyjnego i infrastruktury technicznej, a także zasad kształtowania zabudowy zlokalizowanej w sąsiedztwie cmentarzy oraz obszarów kolejowych.

Czekamy na wnioski

Wnioski można składać do 16 lutego 2024 r. Składający wniosek do projektu planu podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania/ siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazuje, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem. Dodatkowo może podać dane do kontaktu - adres do korespondencji lub numer telefonu.
Wnioski prosimy składać wyłącznie za pomocą "formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego". Formularz dostępny jest w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej oraz na stronie:  https://www.mpu.bydgoszcz.pl/formularz.

Wnioski można składać w formie papierowej na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15 lub w formie elektronicznej za pomocą:

Wnioski zostaną rozpatrzone w czasie sporządzania planu.