logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Plan ogólny - wspólnie z Mieszkańcami
Rozpoczynamy prace nad planem ogólnym dla Bydgoszczy. To ważny dokument, który określi funkcje poszczególnych stref miasta i standardy urbanistyczne. Do 17 marca zbieramy wnioski bydgoszczanek i bydgoszczan w sprawie tego opracowania.


Ubiegłoroczna zmiana ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadziła zasadniczą zmianę w dotychczasowym systemie planowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zostanie zastąpione nowym dokumentem tj. planem ogólnym.

„Wuzetki” tylko zgodne z planem

W planie ogólnym zostaną określone (między innymi) strefy planistyczne i gminne standardy urbanistyczne. Ustalenia planu ogólnego będą wiążące nie tylko dla  miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ale również dla decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (tzw. wuzetki). Studia stracą ważność z dniem 31 grudnia 2025 roku, i do tego czasu powinien zostać przyjęty plan ogólny. Od 1 stycznia 2026 r,  uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub wydanie decyzji o warunkach zabudowy będzie możliwe jedynie wtedy,  jeśli  będzie obowiązywał plan ogólny. W pracach nad planem ogólnym pomoże nam sporządzone w 2022 roku Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy. Wskazaliśmy w nim (miedzy innymi) więcej terenów przeznaczonych pod zieleń oraz wprowadziliśmy wiele innych uwag zgłaszanych przez mieszkańców w czasie dwóch tur konsultacji.

Czekamy na wnioski

Już na wstępnym etapie prac wnioski do planu ogólnego mogą składać m.in. mieszkańcy. Wnioski można składać do 17 marca 2024 r. Składający wniosek do projektu planu podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania/ siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazuje, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem. Dodatkowo może podać dane do kontaktu - adres do korespondencji lub numer telefonu.
Wnioski prosimy składać wyłącznie za pomocą "formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego". Formularz dostępny jest w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15 oraz na stronie:  https://www.mpu.bydgoszcz.pl/formularz

Wnioski można składać w formie papierowej na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15 lub w formie elektronicznej za pomocą:

Po opracowaniu założeń, dokument zostanie poddany konsultacjom (wyłożeniu do wglądu z możliwością składania uwag).