logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Nowy plan zagospodarowania dla Osowej Góry
Rozpoczynamy pracę nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla kolejnej części osiedla Osowa Góra. Pozwoli on na dalszy rozwój istniejącym zakładom oraz realizację inwestycji związanych między innymi z poprawą obsługi komunikacyjnej tej części miasta.


Plany zagospodarowania przestrzennego ułatwiają rozwój jednocześnie dbając o sąsiednią zabudowę i urbanistyczny porządek. W Bydgoszczy takie opracowanie posiada około 40 % terenów w granicach miasta. Wkrótce takie opracowanie zyskają kolejne tereny.

Osowa Góra dla prężnych firm

Nowy plan zostanie opracowany  dla terenów aktywności gospodarczej usługowo-produkcyjnej  położonych pomiędzy  drogą ekspresową S5, linią kolejową nr 18, ulicą Niklową  i Srebrną.  Wiodącym celem nowego planu  jest poprawa ładu przestrzennego, umożliwienie rozwoju działających już firm oraz wyznaczenie i zagospodarowanie nowych terenów pod działalność usługowo-produkcyjną. Ważnym elementem planu będzie wskazanie obszarów dla rozwoju instalacji fotowoltaicznych. Dodatkowo umożliwi on realizację inwestycji publicznych związanych m.in. z poprawą obsługi transportowej. Plan określi m.in. wymogi w zakresie skali i gabarytów nowej zabudowy oraz ustali zasady wkomponowania w istniejące zagospodarowanie. W ten sposób ma zapobiegać  niekorzystnym zjawiskom degradującym przestrzeń osiedla, jak chaotyczna lokalizacja zabudowy, niekontrolowane podziały i przypadkowe zagospodarowanie terenów.

Jak zgłosić wniosek?

Osoby zainteresowane planem mogą składać wnioski do 10 marca, do Prezydenta Miasta Bydgoszczy:

  • w formie papierowej na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. poczty elektronicznej na adres sekretariat@mpu.bydgoszcz.pl  lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, a także za pomocą formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie http://mpubydgoszcz.rbip.mojregion.info lub poprzez portal konsultacji przestrzennych pod adresem: https://voxly.pl/bydgoszcz