logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Nowe Studium Bydgoszczy – ostatnie dni konsultacji
Do końca lipca czekamy na uwagi mieszkańców do projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Bydgoszczy. Wszyscy bydgoszczanie mogą wziąć udział w konsultacjach społecznych zgłaszając swoje uwagi elektronicznie poprzez stronę: www.bydgoszcz.pl/studium lub w tradycyjnie.


Jeszcze tylko przez kilka dni czekamy na propozycje i uwagi do projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Bydgoszczy. Jest to strategiczny dokument planistyczny wskazujący ogólne kierunki zagospodarowania przestrzeni naszego miasta.

W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Bydgoszczy wypełniając internetową ankietę dostępną na stronie www.bydgoszcz.pl/studium. Można także wypełnić papierową ankietę – dostępną TUTAJ – i przesłać ją w tradycyjnej formie do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz) lub na adres mailowy mpu@mpu.bydgoszcz.pl.

Czym jest studium?
Studium to główny dokument kreujący politykę przestrzenną całego miasta, który diagnozuje aktualną sytuację społeczno-gospodarczą miasta oraz określa kierunki rozwoju przestrzennego. Posiadając spójny i aktualny dokument możemy podejść systemowo do zagadnień związanych z np. ochroną środowiska, dziedzictwa kultowego i zabytków, systemów transportowych czy uporządkowania infrastruktury wodno-ściekowej, energetycznej itp. Należy podkreślić, że zapisy Studium nie są wiążące dla wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Warto jednak wiedzieć, że to zadaniem miasta jest ustalenie gdzie chcemy realizować poszczególne funkcje np. usługowe, mieszkaniowe, kulturowe. Ponadto, ustalenia studium są uwzględniane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, jak również są wiążące dla realizacji inwestycji w trybie specustawy mieszkaniowej.

Przestrzeń miasta jest dobrem wspólnym
W ankiecie pytamy o to, jakie tematy - zawarte w projekcie Studium - wymagają zmiany. Można zgłosić swoje uwagi do poszczególnych dziedzin takich jak:
•    potrzeby i możliwości rozwoju
•    założenia Studium
•    rozwój ponadlokalnych funkcji miasta, obszaru śródmiejskiego, obszarów zamieszkania, aktywności gospodarczej, obszarów usług
•    system przyrodniczo-rekreacyjny
•    Bydgoski Węzeł Wodny
•    karty terenów
•    kierunki ochrony i kształtowania: środowiska przyrodniczego, kulturowego, transportu, infrastruktury technicznej, polityki przestrzennej miasta.

Uruchamiamy punkt konsultacyjny
Ze względu na złożoność dokumentu zainteresowanych mieszkańców zapraszamy także do punktu konsultacyjnego zlokalizowanego w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (budynek A, III piętro, pokój 319). Dyżury konsultacyjne zaplanowane są we wtorki od godz. 10.00 do godz. 17.00. Kontakt: mpu@mpu.bydgoszcz.pl Tel. 52-58-58-105

Czym jest studium? Co mówi ustawa o planowaniu przestrzennym
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego określa politykę przestrzenną miasta. W tym strategicznym dokumencie przyjmuje się określoną wizję i cele rozwoju przestrzennego miasta. Ze względu na swój szeroki zakres obejmuje zagadnienia związane z  rozmieszczeniem funkcji na terenie miasta, ochroną dziedzictwa kulturowego, wartości przyrodniczych, ochroną środowiska i jego zasobów, kształtowaniem  infrastruktury transportowej i technicznej, warunkami zamieszkania, pracy i wypoczynku. Studium jest opracowywane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 roku  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które definiują tryb i formę sporządzenia takiego dokumentu.
 
Ważne dokumenty:

Ankieta do pobrania: https://drive.google.com/open?id=1cn_fF0CkDqlOqDu2pV4FAyrGozA5vnsq
Tekst studium: http://www.mpu.bydgoszcz.pl/pub/kon/studium_tekst.pdf