logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Miliony dofinansowania dla Bydgoszczy
W siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisano umowy na dofinansowanie w trybie pozakonkursowym dwóch projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.


Pierwszy projekt na który otrzymaliśmy dofinansowanie to Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez przebudowę oraz termomodernizację sieci ciepłowniczej na terenie miasta Bydgoszczy – etap I, polega na wymianie ciepłociągów podziemnych na wykonane w nowoczesnej technologii preizolowanej (5,466 km); wymianie izolacji sieci napowietrznych (17,146 km); likwidacji czterech central grupowych i zastąpienie ich 135 szt. nowoczesnych węzłów indywidualnych w obiektach odbiorców, wraz z wymianą 13 km niskoparametrowej sieci ciepłowniczej na 6,6 km efektywnej sieci wysokoparametrowej.

Całkowita wartość projektu: 82 212 796,64 PLN brutto
Całkowita kwota dofinansowania: 33 393 308,87 PLN netto
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI):  20 916,70 ton CO2 rocznie
Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej: 186 007,19 GJ rocznie (ograniczenie energii pierwotnej jest wskaźnikiem informującym, ile mniej węgla kamiennego zużyje spółka)
Rok docelowy uzyskania wskaźników: 2021
 
Drugi projekt, w ramach którego, otrzymaliśmy dofinansowanie to Budowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umożliwiającej wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji, polega na budowie sieci ciepłowniczych (18,72 km), przyłączy i nowoczesnych węzłów ciepłowniczych w budynkach odbiorców (106 szt.).

Całkowita wartość projektu: 73 366 162,29 PLN brutto
Całkowita kwota dofinansowania: 29 800 883,90 PLN netto
Planowana moc zamówiona wybudowanego systemu ciepłowniczego: 32,657 MWt.
Rok docelowy uzyskania wskaźników: 2023.