logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Korygujemy projekty po uwagach mieszkańców
Trwają ostatnie prace nad koncepcją budowy ulic Jeżynowej, Botanicznej, Piaski oraz Sanatoryjnej. Drogowcy wprowadzają uwagi mieszkańców zgłoszone podczas konsultacji i przygotowują się do ogłoszenia przetargów na prace projektowe i budowlane.


W trakcie konsultacji dotyczących tych 4 ulic przygotowywanych do przebudowy zgłoszonych zostało aż 281 wniosków. Najwięcej dotyczyło szerokości nawierzchni ul. Piaski od Obozowej w kierunku północnym. Na tym odcinku z najmniejszą liczbą posesji planowane jest utwardzenie jezdni na szerokości 3,5 metra. Po wnioskach mieszkańców doprojektowane zostaną jeszcze dodatkowe mijanki.  Po uwagach bydgoszczan zdecydowano się rozszerzyć zamówienie o przebudowę około 100-metrowego odcinka ul. Szamarzewskiego. W ten sposób ulica Piaski będzie w bezpieczny sposób połączona ze skrzyżowaniem ulic Saperów i Smukalską. Projekt ulicy Piaski zakłada wykonanie ciągu pieszo-jezdnego o zróżnicowanej konstrukcji. Na nawierzchni ułożona zostanie masa bitumiczna poza wyniesionymi skrzyżowaniami, progami zwalniającymi oraz zjazdami.. Projekt zakłada też nowe oświetlenie i poprawę odwodnienia.

Po uwagach mieszkańców korygowana jest też koncepcja przebudowy ul. Jeżynowej. Zaakceptowano propozycję zakładającą zaprojektowanie pieszo-jezdni na całej szerokości. Szerokość jezdni nie ulegnie jedynie zmianie w obrębie wyniesionych skrzyżowań, co zmniejszy ryzyko związane z zalewaniem przyległych terenów w przypadku dużych opadów.  Nawierzchnia tak jak wcześniej planowano zostanie wykonana z kostki betonowej koloru szarego. W ramach tego zadania powstanie też kilka sięgaczy obsługujących posesje, które nie są zlokalizowane tuż przy ulicy.

Podobne rozwiązanie przyjęli projektanci przygotowując koncepcję przebudowy ul. Sanatoryjnej. Ona również zakłada stworzenie ciągu pieszo-jezdnego wyłożonego  kostką betonową. Stosowane będą skrzyżowania wyniesione i progi zwalniające. Na ulicy zaprojektowano 66 miejsc postojowych (najwięcej w rejonie kościoła). Zrezygnowano z dalszych prac nad wariantem przewidującym budowę osobno jezdni i chodnika jednostronnego co skutkowałoby dużą ingerencją w prywatne posesje i koniecznością przebudowy infrastruktury podziemnej. Skorygowano natomiast lokalizację części zjazdów.

Koncepcja przebudowy ul. Botanicznej zakłada wybudowanie ciągu pieszo- jezdnego o szerokości 5,0 m na odcinku od ul. Orawskiej do ul. Osada oraz 4,5 m na odcinku od ul. Osada do ul. Trentowskiego. Nawierzchnia zostanie wykonana z kostki betonowej. Na ciągu powstaną skrzyżowania wyniesione oraz progi zwalniające. Wydzielone zostaną też 22 miejsca postojowe.

Warto wiedzieć

Przeprowadzenie w latach 2011-16 pakietu remontu głównych ciągów komunikacyjnych w Bydgoszczy (około 100 odcinków ulic) pozwoliło w 2016 roku na przyjęcie  programu przebudowy ulic z nawierzchnią gruntową. Jest on realizowany w oparciu o cykliczną, przeprowadzaną co 3-lata, analizę, która wskaże priorytety inwestycyjne (ranking ulic) na podstawie sześciu kryteriów wyboru
•         Rok nadania nazwy ulicy
•         Liczba mieszkańców
•         Zagrożenie powodziowe wywołane przez opady atmosferyczne
•         Ważność ulicy lokalnej w układzie transportowym miasta
•         Wskaźnik długości dróg gruntowych do sumy długości dróg na osiedlu
•         Funkcjonowanie obiektów użyteczności publicznej (np. szkoły, przychodnie)
 
Do tej pory w oparciu o ten program przebudowano ulice: Siedlecką, Świekatowską, Ptasią i Pigwinową. Podpisano umowy z wykonawcami na budowę ulic Pijarów, Gawroniej, pn. odcinka Siedleckiej, Byszewskiej, Osada i Leszczyna. W tym roku planowane jest też zlecenie robót na ulicach Kaplicznej, Łubinowej, Podleśnej i Siewnej.