logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Gospodarcze serce regionu czeka na rządowe fundusze
Walczymy o pieniądze, które poprawią dojazd do kilkudziesięciu dużych firm działających w gospodarczym sercu regionu – Bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym oraz na sąsiadujących z nim terenach dawnych zakładów chemicznych. Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie tego zadania z Programu Inwestycji Strategicznych. Niestety wczoraj odrzucono wnioski miasta dotyczące osiedla Łęgnowa Wieś.


- Rządowe cięcia pozbawiły samorządy możliwości realizacji dużych inwestycji z własnych środków – podkreśla prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski. - Tego typu zadania są obecnie zależne od centralnych decyzji. Niestety wiele bydgoskich projektów rząd przekreślił. Pozbawił nas pieniędzy na oczekiwane przez bydgoszczan otwarte kąpieliska, rewitalizację Starego Kanału Bydgoskiego i kompleksową wymianę taboru tramwajowego. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że osiedle Łęgnowo Wieś nie otrzymało ani złotówki, na tak potrzebne chodniki wzdłuż ul. Toruńskiej. Wcześniej rząd obiecywała wsparcie dla terenów, gdzie kiedyś funkcjonowały państwowe gospodarstwa rolne.  Liczymy, że kolejny wniosek związany z modernizacją sieci drogowej w gospodarczym sercu regionu będzie miał więcej szczęścia. Na terenie objętym wnioskiem  funkcjonuje kilkadziesiąt dużych. Tylko na terenie samego BPPT pracuje ponad 4 tysiące osób, duża część dojeżdża spoza miasta. Rozwój infrastruktury transportowej to jeden z najczęściej zgłaszanych postulatów przez przedsiębiorców. Jeśli nie będziemy inwestować w tak strategiczne obszary napędzające gospodarkę całego regionu i kraju, staniemy w miejscu.

Bydgoszcz składa jeden duży wniosek w ramach V edycji centralnego programu inwestycyjnego  „Polski Ład”. Dotyczy on rozwoju strefy przemysłowej miasta przez poprawę jakości dróg i dostępności komunikacyjnej do układu drogowego wyższego rzędu (ul. Nowotoruńska, ul. Wojska Polskiego, projektowana droga ekspresowa S10). Jednocześnie, przez wykonanie niniejszej inwestycji, usprawniony zostanie dojazd do Zakładów Chemicznych - Nitrochem. Wartość całego pakietu zadań to 155 mln zł. Wymagany jest przy tym 2-procentowy wkład własny miasta. Bydgoski wniosek spełnia wszystkie wymogi określone na etapie składania wniosków. Poza tym miasto jest do jego realizacji bardzo dobrze przygotowane. Dysponuje gotowymi opracowaniami, które będą podstawą ogłaszania przetargów na prace budowlane. Jego realizacja istotnie wpłynęłaby na przyspieszenie rozwoju strefy przemysłowej.


Warto podkreślić, że miasto w trosce o zapewnienie dostępności do kilkudziesięciu firm działających na terenie dawnych zakładów chemicznych w 2015 roku odkupiło od syndyka drogową infrastrukturę. W ostatnich latach przygotowane zostały też dokumentacje niezbędne do przebudowy części dróg i wiaduktów.

W dzisiejszym briefingu prezentującym bydgoski projekt oprócz prezydenta Rafała Bruskiego uczestniczyli jego zastępca Mirosław Kozłowicz oraz zastępca dyrektora ZDMIKP Maciej Gust.

Drogi, wiadukty, chodniki i rowerowe ścieżki

Jeśli Bydgoszcz otrzyma rządowe dofinansowanie trafi ono na budowę i modernizację infrastruktury drogowej o łącznej długości 6375m wraz z rozbiórką i budową trzech obiektów inżynierskich (wiadukty) zlokalizowanych nad istniejącymi liniami kolejowym, w tym jeden nad linią kolejową nr 201 i zakłada wykonanie ośmiu zadań:

 • Budowa ul. Grzybowej od ul. Hutniczej do ul. Nowotoruńskiej (1060m)
 • Budowa skrzyżowania ulic: Grzybowa - Nowotoruńska (265m);
 • Modernizacja ul. Hutniczej na odcinku od ul. Grzybowej do ul. Łęgnowskiej (900m);
 • Modernizacja ul. C. Eberhardta na odcinku od ul. Hutniczej do ul. T. Wulffa (1000m);
 • Modernizacja ul. T. Wulffa na odcinku od ul. Eberhardta do ul. Petersona (850m) wraz z rozbiórką i budową trzech obiektów inżynierskich;
 • Modernizacja ul. Petersona od ul. T. Wulffa w kierunku ul. Bydgoskich Przemysłowców (1100m); (6) Modernizacja ul. Matuszewskiego na odcinku od ul. M. Dziatkiewicza do ul. Bydgoskich Przemysłowców (300m);
 • Modernizacja ul. M. Dziatkiewicza od ul. Matuszewskiego do ul. Raczkowskiego (900m);
 • Likwidacja nieczynnych kolejowych przejazdów bocznicowych w pasach drogowych ulic na terenie BPPT.

Zadania obejmują budowę i modernizację infrastruktury drogowej, infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i elektroenergetycznej, w tym budowę nowoczesnego energooszczędnego oświetlenia. W ramach inwestycji zostaną wybudowane lub przebudowane m.in. jezdnie, pobocza, skrzyżowania, ciągi pieszo-rowerowe oraz infrastruktura przystankowa dla autobusowej komunikacji publicznej, wykonana zostanie stała organizacja ruchu drogowego – oznakowanie poziome i pionowe, infrastruktura bezpieczeństwa ruchu drogowego. Planowane do budowy i modernizacji ulice są drogami publicznymi zaliczonymi do kategorii administracyjnej dróg powiatowych lub gminnych. Nośność ulic zostanie dostosowana do możliwości poruszania się pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t/oś. Obiekty inżynierskie zostaną wykonane w 1.klasie  nośności

To już się udało

Przed rządowymi cięciami Bydgoszcz konsekwentnie rozwijała drogową infrastrukturę w strefie przemysłowej w oparciu o własne środki oraz spółko BPPT. Częściowo wykorzystywaliśmy również fundusze unijne. Mniejsze projekty powstawały też we współpracy z nowymi inwestorami.   W ostatniej dekadzie zrealizowane zostały zadania polegające m.in. na:

 • Budowie podstawowego układu ulic w BPPT
 • Budowie ul. F. Dachtery
 • Rozbudowie ul. Mokrej
 • Budowie ronda i modernizacji pętli tramwajowej na Kapuściskach
 • Remontach ul. Wojska Polskiego , M. Dziatkiewicza, Chemicznej.
 • Rozbudowie ul. E. Matuszewskiego
 • Budowie połączenia do drogi krajowej nr 10

Ważne liczby:

 • Przewidywany okres realizacji Inwestycji: powyżej 12 miesięcy.
 • Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 2025-10-30.
 • Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 155.000.000,00.
 • Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 3.100.000,00.
 • Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 2,00 %.
 • Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 151.900.000,00.