logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Estetyka na jeszcze wyższym poziomie
Stare Miasto i część Śródmieścia będą objęte dodatkową formą ochrony. Rada Miasta przyjęła uchwałę o utworzeniu parku kulturowego. To kolejne narzędzie, które pozwoli podnosić estetykę salonu Bydgoszczy i dbać o historyczne dziedzictwo.


Celem utworzenia parku kulturowego na obszarze Starego Miasta i jego okolic jest ochrona krajobrazu kulturowego oraz zachowanie wyróżniającego się średniowiecznego założenia miejskiego, z czytelnym układem urbanistycznym miasta lokacyjnego, fragmentami obwarowań, czytelną siatką ulic i z bogatym zasobem budynków o wartości historycznej wpisanych do rejestru lub do ewidencji zabytków.

Dzięki nowym regulacjom możliwe będzie rozwiązanie szeregu problemów estetyczno-przestrzennych, związanych z formą i lokalizacją elementów reklamowych, szyldów, małej architektury, urządzeń technicznych, a także z prowadzonych prac remontowych w budynkach zabytkowych. Równie ważne są kwestie dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, w tym handlu obwoźnego, ogródków gastronomicznych, rodzaju organizowanych imprez, oświetlenia, estetyki poszczególnych elementów zagospodarowania.

Granice parku

Park obejmuje obszar o powierzchni około 6 kilometrów kwadratowych. Włączono w niego m.in. całe Stare Miasto znajdujące się pomiędzy Wałami Jagiellońskimi, Bernardyńską i Brdą. Obszarem o szczególnych walorach włączonym do parku jest zrewitalizowana Wyspa Młyńska oraz nadrzeczne tereny Chwytowa z licznymi przykładami zabytkowej architektury poprzemysłowej. Północną część parku stanowi rejon ulicy Gdańskiej i przyległego Placu Wolności z Parkiem Kazimierza Wielkiego. Jest on założeniem urbanistycznym również wyróżniającym się w krajobrazie Śródmieścia. Stanowi reprezentacyjny rejon, którego walory podkreśla znaczący udział zabytkowych – rejestrowych lub ewidencyjnych kamienic, sąsiedztwo parku im. Kazimierza Wielkiego, stanowiącego zabytkowe założenie parkowe wpisane do ewidencji zabytków, Pomnika Wolności oraz dominująca sylwetka Kościoła Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Bydgoszczy.

W trosce o zabytkową tkankę

Zakazy i ograniczenia w zakresie prowadzenia robót budowlanych, dotyczące obiektów zabytkowych, służą ochronie ich walorów historycznych, w tym formy architektonicznej, elementów detalu architektonicznego, kolorystyki, stolarki otworowej i drzwiowej itp. W regulacjach dotyczących robót budowlanych uwzględniono także potrzebę zadbania o wizerunek nawierzchni chodników położonych w granicach parku kulturowego, określając wymóg odtworzenia historycznej, charakterystycznej dla Bydgoszczy stylistyki nawierzchni poprzez zastosowanie wielkowymiarowych płyt kamiennych lub płyt chodnikowych oraz drobnowymiarowej kostki kamiennej.

Bez agresywnych reklam

Przedmiotowa uchwała jest również narzędziem przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom degradującym wizerunek przestrzeni publicznych, jak przypadkowo realizowane tymczasowe obiekty budowlane czy agresywne w wyrazie elementy reklamy wizualnej. Uchwała zawiera również szczegółowe regulacje w zakresie lokalizacji, formy i wyposażenia ogródków gastronomicznych oraz zasad prowadzenia działalności artystycznej i kulturotwórczej w przestrzeni publicznych ulic i placów. W zapisach uchwały zawarto także regulacje dotyczących zasad lokalizacji obiektów handlu ulicznego np. kiosków sprzedaży kwiatów, prasy, stoisk handlowych itp.

Alkohol w nocy tylko w lokalu

Uchwała o parku kulturowym wprowadza również zakaz prowadzenia działalności usługowej o charakterze erotycznym oraz zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach od 22.00 do 6.00 w sklepach położonych na terenie parku kulturowego. Wprowadzenie tych zakazów i ograniczeń zostało podyktowane ważnym interesem publicznym, służącym ochronie krajobrazu kulturowego, jako przestrzeni historycznie ukształtowanej w wyniku oddziaływania czynników naturalnych i działalności człowieka, służącej wszystkim mieszkańcom, stanowiącej wizytówkę Bydgoszczy. Ich wprowadzenie ma na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom dla wizerunku przestrzeni Parku Kulturowego Stare Miasto w Bydgoszczy, ochronę klimatu i atmosfery obszaru stanowiącego o charakterze i tożsamości naszego miasta. Istotnym czynnikiem jest również zapewnienie bezpieczeństwa, komfortu przebywania i poruszania się w obrębie jego granic, a także utrzymanie odpowiedniego standardu czystości, gwarantującego właściwy odbiór i estetykę wszystkich elementów zagospodarowania przestrzeni.

Półtora roku na zmiany

W uchwale określono 18-miesieczny termin dostosowania do przepisów i norm poprzez demontaż obiektów, zlokalizowanych niezgodnie z jej zapisami oraz dokonanie zmiany formy nośników informacji wizualnej, nośników reklamowych, stoisk handlowych i innych elementów zagospodarowania przestrzeni.

Szereg działań już wdrożonych

Estetyczną rewolucję w Śródmieściu rozpoczęliśmy przed dekadą. W celu uporządkowania Salonu Bydgoszczy sięgnęliśmy po szereg nowych rozwiązań: obniżone opłaty za zajęcie pasa drogowego pod kawiarenki, ujednolicenie ogródków, nakazy remontów, zwiększyliśmy nakłady na remonty miejskich budynków,  przebudowaliśmy Stary Rynek i szereg przyległych ulic, wprowadziliśmy dodatkową zieleń, a Bydgoski Program Ochrony Zabytków szczególnie wspierał remonty elewacji prywatnych obiektów. Pozyskaliśmy też unijne fundusze na rewitalizację najważniejszych gmachów (m.in. Młyn Rothera, Muzeum Okręgowe, Teatr Kameralny).  Przy prezydencie zaczęła działać też Społeczna Rada ds. Estetyki, która opiniuje kluczowe projekty i proponuje szereg rozwiązań. Zaczęliśmy organizować konkursy związane z estetyką przestrzeni, a Stare Miasto zyskało menadżera koordynującego inwestycje i szereg przedsięwzięć lepiej wykorzystujących m.in. potencjał handlowy.