logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Sprzeciw ekologów na budowę spalarni odpadów niebezpiecznych w Bydgoszczy
W grudniu 2021 roku prezydent Rafał Bruski wydał decyzję uniemożliwiającą budowę nowej spalarni odpadów niebezpiecznych w Bydgoszczy. W maju br. Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło decyzję i skierowało sprawę do ponownego rozpatrzenia. Sprzeciw dla tego niekorzystnego dla bydgoszczan rozstrzygnięcia wnieśli ekolodzy z Towarzystwa na rzecz Ziemi podkreślając prawidłowość działania Miasta.


Na terenie byłego Zachemu znajduje się instalacja do przetwarzania odpadów niebezpiecznych o maksymalnej wydajności do 10,5 tys. ton rocznie. Właścicielem instalacji jest firma Eneris Proeco, która w ubiegłym roku zaczęła starania o uruchomienie w jej sąsiedztwie nowej instalacji zdolnej do przetwarzania 28 tys. ton. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia wydaje zgodnie z prawem prezydent miasta. Wydając decyzję zobowiązany jest kierować się wymogami prawa krajowego oraz opiniami m.in. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ), Wód Polskich czy Marszałka Województwa. Wszystkie te opinie były pozytywne dla budowy spalarni.

Jednak po rozpoznaniu sprawy, Prezydent Rafał Bruski odmówił wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy nowej linii do termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych we wskazanej lokalizacji. Prezydent swoją decyzję uzasadnił niezgodnością z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wątpliwości wśród mieszkańców budziła także lokalizacja inwestycji – teren parku przemysłowego znajdujący się nieopodal osiedla mieszkalnego.

Firma odwołała się od tej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które na początku maja uchyliło decyzję prezydenta miasta  i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia. Na te działania sprzeciw złożyli ekolodzy – Towarzystwo na rzecz Ziemi. Jak wskazują - Prezydent Bydgoszczy prawidłowo ocenił przesłanki rozstrzygnięcia w przedmiocie niniejszej sprawy odmawiając wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii do termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych w Bydgoszczy.
Swój sprzeciw Towarzystwa uzasadnia merytorycznie:

- W świetle aktualnego orzecznictwa NSA spalarnia odpadów oraz Instalacje Komunalne (dawniej RIPOK) są wskazywane jako wyjątki, które powinny być lokowane na terenach przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod gospodarkę odpadami. Dodatkowo należy wskazać, że planowana inwestycja, poza wskazanymi przez organ I instancji zapisami MPZP nie jest zgodna także z § 9 pkt 5 MPZP. Zgodnie z tym zapisem, „obowiązuje zakaz składowania [magazynowania] wszelkich odpadów, które nie są wykorzystywanie powtórnie w procesach technologicznych zakładów znajdujących się w obszarze planu, lub zawierają substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska.

Lista odpadów zakładanych przez inwestora do unieszkodliwienia w instalacji obejmuje 8 rodzajów odpadów: 13 01 01*, 13 03 01*, 15 02 02*, 16 01 09*, 16 02 09*, 16 02 10*, 17 05 03*, 17 09 02*, zawierających polichlorowane bifenyle (PCB), które są zaliczane do substancji stwarzającej szczególne zagrożenie dla środowiska.

Pełna treść sprzeciwu znajduje się TUTAJ.