logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Urbanistyczne porządki w kolejnych częściach Bydgoszczy
Rada Miasta Bydgoszczy zdecydowała o rozpoczęciu prac nad kolejnymi planami zagospodarowania przestrzennego dla bydgoskich osiedli. Nowe opracowanie powstanie między innym dla ważnego śródmiejskiego kwartału zabudowy wokół ul. Świętojańskiej. Radni przyjęli także uchwałę kończącą pracę nad planem dla dużej części Czyżkówka.


Pięć uchwał rozpoczęło proces  sporządzania planów miejscowych: „Bydgoszcz-Wschód”, „Wyżyny-Chemik II”, „Fordon-Powiśle”, „Fordon: Kasztelańska-Altanowa”, „Śródmiescie-Świętojańska”), jedna uchwała zakończyła procedurę sporządzania planu miejscowego (mpzp "Czyżkówko - Siedlecka- Mściwoja").

Wysoka zabudowa, także mieszkaniowa

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Bydgoszcz-Wschód”, umożliwić ma realizację zabudowy mieszkaniowo – usługowej na terenach o powierzchni niemal 100 ha, zawartych pomiędzy ulicami Kamienną, Fordońską i Łęczycką. Uchwalone w grudniu 2022 „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy”, otworzyło drogę do przekształceń terenów, które dotychczas przeznaczane były na funkcje usługowe i działalność gospodarczą. Obecnie dominuje tu niska, jedno i dwukondygnacyjna zabudowa. Nowy plan, zgodnie z kierunkami wyznaczonymi w studium, ma dać możliwość realizacji tu zabudowy zarówno mieszkaniowej jak i usługowej o wysokich gabarytach. Po sporządzeniu tego planu miejscowego, Inwestorzy chcący budować wysoko, właśnie w tym obszarze będą  mogli poszukiwać nieruchomości dających możliwość realizacji zabudowy wysokiej i wysokościowej.

Estetyczna zabudowa wokół nowego ronda

Przystąpienie do sporządzenia planu miejscowego „Wyżyny-Chemik II”, obejmuje teren o powierzchni ok. 15 ha, zawarty pomiędzy ulicami Bohaterów Kragujewca- Magnuszewską i Glinki.
Plan ma dać możliwość bardziej reprezentacyjnego zagospodarowania terenu położonego przy skrzyżowaniu ulic Magnuszewskiej i Glinki,  przebudowy istniejących tu obiektów handlowych, jak również realizacji nowych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, budynków mieszkalno-usługowych lub usługowych.

Tereny przy wale bez zabudowy mieszkaniowej

Kolejne przystąpienie dotyczy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Fordon-Powiśle” i obejmuje teren o powierzchni ok. 614 ha. Głównym celem sporządzenia tego planu, jest wykluczenie możliwości realizacji zabudowy mieszkaniowej na terenach zagrożonych zalaniem w przypadku przerwania wału przeciwpowodziowego, odstąpienia od rezerwy terenu pod drogi, które w związku z odstąpieniem od planowania zabudowy na terenach zagrożonych powodzią nie będą już potrzebne, oraz umożliwienie realizacji farm fotowoltaicznych.   Wskazanie w planach miejscowych terenów, na których takie farmy będą mogły być realizowane, sprzyja dostosowywaniu się do zmian klimatycznych i ograniczaniu wykorzystywania  przez miasto nieodnawialnych źródeł energii.  

Zmieniamy Śródmieście

Przystąpienie do sporządzania  planu miejscowego „Śródmieście-Świętojańska”, obejmuje teren o powierzchni przeszło 25 ha, ograniczony ulicami Gdańską, Chocimską, Bocianowo, Sienkiewicza i Kwiatową. Ten plan będzie dotyczył ukształtowanych już kwartałów  zabudowy śródmiejskiej,   usytuowanych   na   styku   dwóch   jednostek   urbanistycznych:  Śródmieścia   i Bocianowa, wyróżniających się znaczącym udziałem  zabudowy  o  wartości zabytkowej,  wpisanej  do  rejestru  lub  ewidencji zabytków. Plan  miejscowy  określi zakres   i zasady   ochrony   i rewaloryzacji   istniejącej, wartościowej zabudowy   historycznej,   w tym   jej modernizacji   i przebudowy, a także warunki   lokalizacji   nowej   zabudowy uzupełniającej,   sytuowanej z uwzględnieniem kontekstu  urbanistycznego. Ważnym aspektem ustaleń planu będzie także ustalenie  zasad zagospodarowania  przestrzeni  publicznych  jako ważnych przestrzeni  miejskich, wpływających na poprawę jakości zamieszkania,   sprzyjających  nawiązywaniu kontaktów społecznych, służących wypoczynkowi i rekreacji.
 
W tej części Śródmieścia miasto zrealizowało już szereg projektów podnoszących jakość miejskiej przestrzeni m.in.

  • kompleksową rewitalizację ul. Cieszkowskiego
  • przebudowę ul. Gdańskiej
  • remonty chodników i oświetlenia
  • zadrzewianie śródmiejskich alei
  • zmiany w organizacji ruchu  

Czyżkówko otwarte na Brdę

Radni podjęli również uchwałę dotyczącą przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Czyżkówko - Siedlecka - Mściwoja”. Plan daje możliwości zagospodarowania ok 59 ha położonych pomiędzy ulicami Witolda Pileckiego – Nad Torem –Świętopełka – Wiejską –Chełmżyńską – Rzepeckiego –Karolewską i rzeką Brdą.
Dla wizerunku miasta, szczególnie istotne są regulacje planu miejscowego, dające możliwość przekształcenia  zdegradowanych, poprzemysłowych terenów dawnej Papierni, położonych na północ od ulicy Witolda Pileckiego. Plan przewiduje realizację na tym terenie kaskadowo wznoszącej się od strony rzeki, wielorodzinnej  zabudowy mieszkaniowej.
Istotną regulacją planu, jest też planowana w bezpośrednim sąsiedztwie Brdy zieleń krajobrazowa, wzdłuż której będzie możliwe trasowanie nadrzecznych ciągów pieszych i rowerowych. Jest to kolejny plan przewidujący odwracanie się miasta w stronę rzek i Kanału, i konsekwentnie dający podstawy prawne dla stworzenia opartej o system wodny rzek i kanału głównej osi rekreacyjno-wypoczynkowej Bydgoszczy.

Warto wiedzieć

Plany miejscowe jako dokumenty prawa miejscowego będą stanowiły podstawę  do wprowadzania kolejnych działań służących przeobrażaniu miasta i porządkowaniu  ważnych  obszarów,  a także  zagospodarowaniu  terenów  zgodnie  ze  współczesnymi  potrzebami społecznymi oraz standardami  estetycznymi  i jakościowymi, z poszanowaniem ładu przestrzennego.