logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Przygotowujemy się do kolejnych mieszkaniowych inwestycji
Na Jachcicach planowany jest remont charakterystycznego budynku wielorodzinnego przy ul. Saperów 207. Miasto zamierza pozyskać na ten projekt 1,7 mln złotych z funduszy europejskich. W budynku powstanie 13 lokali socjalnych. Bydgoszcz stara się też o środki na stworzenie mieszkań wspomaganych.


W pierwszej kolejności powstają studia wykonalności niezbędne do złożenia wniosków o pozyskanie funduszy europejskich.  Jednocześnie przygotowane są także projekty budowlane. Na realizację inwestycji Bydgoszcz planuje pozyskać dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (inwestycje w infrastrukturę społeczną).


 
W ramach pierwszego zadania planowany jest remont 13 lokali w budynku przy ul. Saperów 207. Wartość tego zadania szacowana jest na 2 mln zł. Drugim projektem jest stworzenie 6 mieszkań wspomaganych w komunalnych budynkach na Okolu / Wilczaku. Będą one dedykowane osobom wskazanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który zapewni ich mieszkańcom przygotowanie, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub pomoc w prowadzeniu samodzielnego życia.  W wyremontowanych przez Miasto lokalach, MOPS będzie świadczył usługi (okresowe) dla osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego: bezdomnych, niesamodzielnych i z niepełnosprawnością ruchową w osiągnięciu częściowej lub całkowitej samodzielności m.in. poprzez trening samodzielności, poradnictwo, pracę socjalną lub inne usługi aktywnej integracji. Wartość tego projektu szacowana jest na ok. 800  tysięcy zł. Oba przedsięwzięcia będą realizowane pod warunkiem uzyskania zewnętrznego dofinansowania.