logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Rewitalizacja Starego Fordonu. Zamieszkaj w odnowionej kamienicy. Raport nr 37
Kończy się rewitalizacja starofordońskich kamienic. Zyskały one m.in. ekologiczne ogrzewanie, nowe elewacje i bardziej funkcjonalne układy mieszkań. Można składać wnioski o zawarcie umów najmu.


W Starym Fordonie znajduje się wiele wartościowych budynków wpisanych do rejestru zabytków. W trakcie rewitalizacji zależało nam nie tylko na poprawie ich estetyki, ale również na podniesieniu standardu lokali mieszkalnych i usługowych. Dlatego wcześniej przygotowane zostały kompleksowe projekty związane z termomodernizacją budynków oraz przebudową lub budową nowych instalacji. Łącznie prace objęły 7 nieruchomości. W ramach projektu powstanie łącznie 37 mieszkań, 6 lokali użytkowych, estetyczne podwórka oraz zlikwidowane zostaną stare piece na węgiel. Inwestycja ujęta w Gminnym Programie Rewitalizacji pochłonie niemal 9 mln zł.

W związku z kończącą się modernizacją 4 budynków z przy ul. Bydgoskiej 26, Bydgoskiej 29, Bydgoskiej 42 oraz Rynek 3, zgodnie z § 19 uchwały Nr Xlll/257/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Bydgoszczy (Dz.Urz.Woj. Kuj.-Pom. z 2019r. poz. 3921 ), istnieje możliwość składania wniosków o zawarcie umów najmu na nowe lokale mieszkalne.Wnioski o zawarcie umowy najmu na nowy lokal mieszkalny można uzyskać w Dziale Mieszkaniowym „ADM" sp. z o.o. przy ul. Gdańskiej 9 (pok. 101) lub można pobrać ze strony internetowej ,,ADM" sp. z o.o. www.adm.com.pl (zakładka dla mieszkańców - rozwinięcie Formularze do pobrania) Przyjmowanie wniosków w Dziale Mieszkaniowym ,,ADM" sp. z o.o. zakończy się  26 listopada 2021 r. o godz. 15:00.

Wszelkich dodatkowych informacji na temat lokali przeznaczonych do wynajmu udziela Dział Mieszkaniowy „ADM" sp. z o.o. Pełna informacja do pobrania: Informacja Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 8 listopada 2021.

Warto wiedzieć

Równocześnie realizowane są inne inwestycje związane z rewitalizacją Starego Fordonu:

  • Budowa umocnionego nabrzeża nad Wisłą
  • Przebudowa ulic pomiędzy ul. Bydgoską i brzegiem Wisły
  • Budowa i zagospodarowanie terenów rekreacyjnych
  • Rewitalizacja Rynku
  • Prace konserwatorskie przy kuczce