logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Działaj w oparciu o następujące przepisy:  1. uchwała z dnia 31 października 2012 r. Rady Miasta Bydgoszczy Nr XXXIII/692/12 w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej; 
  2. uchwała z dnia 30 kwietnia 2014 r. Rady Miasta Bydgoszczy Nr LVII/1198/14 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej;
  3. uchwała z dnia 23 marca 2016 r. Rady Miasta Bydgoszczy Nr XXVII/501/16 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceniania wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej;
  4. ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.);
  5. ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210);
  6. Zarządzenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy Nr 253/2016 z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych (unieważnione Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bydgoszczy Nr 333/2017 z dnia 8 czerwca 2017 w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych, w zakresie nieobjętym regulaminem pracy Komisji ds. Inicjatyw Lokalnych);
  7. Zarządzenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy Nr 333/2017 z dnia 8 czerwca 2017 w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych;
  8. Zarządzenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy Nr 195/2021 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zamówień dla realizacji zadania publicznego w trybie inicjatywy lokalnej w ramach Programu "25/75";
  9. Zarządzenie Nr 483/2019 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych;
  10. Zarządzenie Prezydenta Miasta z dnia 24 października 2017 r. w sprawie trybu postępowania w sytuacji gdy wnioskowane zadanie ma miejsce na gruntach o nieuregulowanym stanie prawnym