logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Bydgoski Budżet Obywatelski (BBO)Bydgoski Budżet Obywatelski to funkcjonujący od 2013 r. program, który ma na celu włączenie mieszkańców w decydowanie o wydatkowaniu określanej corocznie kwoty z budżetu miasta. Mieszkańcy wskazując propozycje zadań w danym roku kalendarzowym wywierają wpływ na realizowane inwestycje w ich najbliższym otoczeniu.

Warunkiem jest aby przedsięwzięcia realizowane w ramach BBO mieściły się w zakresie zadań własnych Miasta Bydgoszczy. Podzielono je na 3 kategorie: projekty osiedlowe, ponadosiedlowe i małe projekty społeczne. Mieszkańcy mogą zgłosić po 3 projekty z każdej kategorii. Projekty podlegają weryfikacji, w tym na końcowym etapie również obywatelskiej. Każda głosująca osoba może wybrać po 1 projekcie z każdej z trzech kategorii. Do realizacji zostają przeznaczone projekty, które uzyskały największą liczbę głosów (aż do wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację projektów w ramach danej kategorii i na danym osiedlu).

Program BBO, aktywizując mieszkańców do działania, przyczynił się m.in. do realizacji takich inwestycji jak: budowa i doposażenia placów zabaw i zewnętrznych siłowni, rozbudowa systemu monitoringu miejskiego, powstanie nowych stacji Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego, budowa i przebudowa chodników, uzupełnienie oświetlenia ulicznego.

Elementy smart:
Świadomość obywatelska – realizacja projektu zwiększa zainteresowanie mieszkańców sprawami miasta.
Usługi publiczne – miasto realizuje projekty zgodne z potrzebami mieszkańców w ich najbliższym otoczeniu.
Transparentna administracja – mieszkańcy, dzięki zaangażowaniu w projekt, mają wiedzę o kosztach realizowanych inwestycji oraz o tym dlaczego takie a nie inne projekty są realizowane.

 
Strona internetowa programu.

Facebook.