logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

SYSTEM KART BYDGOSKICHUdogodnieniem dla mieszkańców, mającym na celu aktywizację różnych grup bydgoszczan oraz promocję miejsc im przyjaznych, jest funkcjonujący w mieście system kart, będących potwierdzeniem korzystania z wybranych programów społecznych.
Należą do nich:

  1. Bydgoska Karta Młodzieży – uprawnia do zniżek i promocji oferowanych przez partnerów programu m.in. w zakresie usług gastronomicznych, zdrowia, sportu, kultury i rozrywki, nauki jazdy. Uprawnionymi do korzystania z Programu są uczniowie publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na terenie miasta, czyli w praktyce także osoby spoza Bydgoszczy. Dzięki działaniom zawartym w Programie upowszechnia się koncepcja aktywnego życia młodego człowieka i jego współistnienia w społeczeństwie obywatelskim.
  2. Bydgoska Karta Seniora 60+ oraz Metropolitalna Karta Seniora 60+ – dwa bliźniacze projekty, które umożliwiają starszym mieszkańcom Bydgoszczy uzyskanie zniżek w wielu instytucjach i firmach zlokalizowanych odpowiednio na terenie miasta oraz gmin zrzeszonych w ramach Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz. Program jest realizowany w wielu obszarach, m.in. w zakresie edukacji, kultury, sportu, rekreacji, zdrowia i rehabilitacji. Uprawnionymi do korzystania z Programu są osoby, które osiągnęły wiek 60 lat. Realizacja programu przyczynia się do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu seniorów oraz upowszechniania koncepcji aktywnego starzenia się i promowania firm i miejsc przyjaznych seniorom.
  3. Bydgoska Karta Rodzinna 3+ – uprawnia do korzystania z ulg i zniżek oferowanych przez instytucje miejskie oraz partnerów prywatnych, w tym m.in. w żłobkach i przedszkolach miejskich oraz w wybranych placówkach niepublicznych, a także szeregu innych z zakresu ochrony zdrowia, gastronomii oraz zakupu wybranych towarów i usług. W Programie mogą uczestniczyć rodziny, w tym rodziny zastępcze składające się z rodziców, jednego rodzica lub opiekuna, mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 25 w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje. Funkcjonowanie Programu przyczynia się do promowania modelu dużej rodziny i kształtowania jej pozytywnego wizerunku, wspierania dużej rodziny w realizacji zdolności, umiejętności i zainteresowań jej członków oraz wyrównywania szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem.


Elementy smart:
Spójność społeczna – system zniżek wspiera osoby uprawnione, tworząc dla tych grup mieszkańców dogodne warunki życia oraz umożliwia aktywne spędzanie czasu.

Strona internetowa Bydgoskiej Karty Młodzieży.
Strona internetowa Bydgoskiej Karty Seniora.
Strona internetowa Bydgoskiej Karty Rodzinnej.