logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Zakończyliśmy konsultacje dotyczące Studium Zagospodarowania Miasta
Zakończyły się trwające półtora miesiąca konsultacje społeczne projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Miasta. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy zgłosili uwagi do tego strategicznego dla Miasta dokumentu. Teraz zapoznajemy się ze wszystkimi zgłoszonymi uwagami i sprawdzamy, czy mogą zostać ujęte w treści dokumentu.


W ramach konsultacji społecznych mieszkańcy mogli wypełniać ankiety – zarówno w formie elektronicznej jak i tradycyjnej – oraz przez cały czas trwania konsultacji uzyskać dodatkowe informacje w stałym punkcie konsultacyjnym zlokalizowanym w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. W ankiecie pytaliśmy jakie tematy zawarte w projekcie Studium wymagają zmiany.

Można było zgłosić swoje uwagi do poszczególnych dziedzin:
• potrzeby i możliwości rozwoju,
• założenia Studium,
• rozwój ponadlokalnych funkcji miasta,
• obszaru śródmiejskiego,
• obszarów zamieszkania,
• aktywności gospodarczej,
• obszarów usług,
• system przyrodniczo-rekreacyjny,
• Bydgoskiego Węzła Wodnego,
• karty terenów,
•kierunki ochrony i kształtowania: środowiska przyrodniczego, kulturowego, transportu, infrastruktury technicznej, polityki przestrzennej miasta.

Czym jest studium?

Studium to główny dokument kreujący politykę przestrzenną całego miasta. Diagnozuje aktualną sytuację społeczno-gospodarczą miasta oraz określa kierunki rozwoju przestrzennego. Posiadając spójny i aktualny dokument, możemy podejść systemowo do zagadnień związanych np. z ochroną środowiska, dziedzictwa kultowego i zabytków, systemów transportowych czy uporządkowania infrastruktury wodno-ściekowej, energetycznej itp. Zapisy studium nie są wiążące dla wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Zadaniem miasta jest ustalenie gdzie chcemy realizować poszczególne funkcje np. usługowe, mieszkaniowe, kulturowe. Ponadto, ustalenia studium są uwzględniane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, są też wiążące dla realizacji inwestycji w trybie specustawy mieszkaniowej. Studium jest opracowywane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 roku  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które definiują tryb i formę sporządzenia dokumentu.

Z treścią projektu konsultowanego Studium można zapoznać się TUTAJ.