logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

W Mannheim dyskutowali o zrównoważonym rozwoju miast
Panele dyskusyjne oraz warsztaty ukierunkowane na konkretne rozwiązania – przedstawiciele miasta Bydgoszczy wzięli udział w spotkaniu międzynarodowych ekspertów dotyczącym zrównoważonego rozwoju miast na szczeblu lokalnym. Rozwój ma obejmować trzy wymiary – gospodarczy, społeczny i środowiskowy.


Dokument Przekształcamy nasz świat: Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju przyjęty przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ) to program działań o bezprecedensowym zakresie i znaczeniu, definiujący model zrównoważonego rozwoju na poziomie globalnym. Jego ramy wykraczają daleko poza, realizowane do tej pory, milenijne cele rozwoju przyjęte w 2000 r. Zgodnie z Agendą 2030 współczesny wysiłek modernizacyjny powinien koncentrować się na wyeliminowaniu ubóstwa we wszystkich jego przejawach, przy równoczesnej realizacji szeregu celów gospodarczych, społecznych i środowiskowych.

W dniach 17-19.10.2018 w partnerskim mieście Mannheim odbyło się spotkanie międzynarodowych ekspertów, których zadaniem było wyznaczenie obszarów w projekcie Agenda 2030 dla miasta Mannheim. W spotkaniu udział wzięło łącznie 75 specjalistów w tym 14 osób z 9 miast partnerskich Mannheim (Kanada, Ukraina, Izrael, Francja, Turcja, Palestyna, Niemcy, Chiny, Polska).

W realizowaniu agendy ONZ z 2030 roku i 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju miasta odgrywają kluczową rolę, gdyż z roku na rok rośnie liczba ich mieszkańców. Miasta, szczególnie w Europie, są największymi konsumentami energii oraz największymi producentami gazów cieplarnianych. Szacuje się, iż obecnie miasta zużywają ponad 80% energii produkowanej na świecie i emitują około 75% CO2. Przyjęta przez ONZ Agenda 2030 jest planem rozwoju dla świata, zakładającym w perspektywie do 2030r. eliminację ubóstwa, godne życie dla wszystkich ludzi oraz zapewnienie zrównoważonego rozwoju z poszanowaniem klimatu i środowiska z którego korzystamy.

Cele zrównoważonego rozwoju znajdują się TUTAJ.

W roku 2017 miasto Mannheim rozpoczęło modelowy projekt rozwoju "Mannheim 2030" w celu przedyskutowania z zainteresowanymi stronami, a przede wszystkim z mieszkańcami, sposobu wdrożenia SDG (Celów Zrównoważonego Rozwoju) na szczeblu lokalnym oraz opracowania konkretnych środków służących ich realizacji. Zorganizowano konferencję z udziałem międzynarodowych ekspertów. Projekt ten jest sukcesywnie rozwijany i w roku 2019 Rada Miasta Mannheim planuje przyjąć strategię i plan wdrażania dokumentu Agenda 2030.

Podczas minionej konferencji odbyły się panele dyskusyjne oraz warsztaty ukierunkowane na konkretne rozwiązania. Miasto Bydgoszcz reprezentowali: koordynator Zespołu Zarządzania Energią Tomasz Bońdos oraz Manager Śródmieścia Maciej Bakalarczyk. Przedstawiciele pracowali w dwóch grupach eksperckich: ochrona klimatu miasta oraz współpraca miast i współpraca międzynarodowa.

Podczas konferencji z dużym zainteresowaniem słuchaczy spotkał się Bydgoski Budżet Obywatelski. Angażowanie obywateli w rozwój i kształt miasta jest jednym z ważniejszych założeń programu „Agenda 2030”.

Zainteresowanie wzbudził także program termomodernizacji budynków publicznych, instalacji odnawianych źródeł energii na budynkach szkolnych oraz sterowanie ogrzewaniem miasta.

W trakcie konferencji zaprezentowano również Centrum Demonstracyjne Odnawialnych Źródeł Energii, które znajduję się przy ul. Słonecznej. Działania naszego miasta w powyższych kwestiach spotkały się z tak dobrym odbiorem, iż możemy spodziewać się dalszej współpracy i wymiany doświadczeń z innymi miastami, których przedstawiciele brali udział w konferencji Mannheim Agenda 2030. To duże wyróżnienie, iż kwestie budżetu obywatelskiego oraz kwestie ochrony klimatu podejmowane w Bydgoszczy znajdą się w głównym dokumencie końcowym jako wskazówki realizacji Agenda 2030 dla Miasta Mannheim.

Warto wiedzieć:
Nowe cele zrównoważonego rozwoju uzgodniono w ramach trwających blisko trzy lata wielostronnych negocjacji z udziałem rządów państw, sektora prywatnego, środowiska naukowego i społeczeństwa obywatelskiego. Do tego zadania powołano Otwartą Grupę Roboczą, która zdefiniowała 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz powiązanych z nimi 169 zadań, które oddają trzy wymiary zrównoważonego rozwoju – gospodarczy, społeczny i środowiskowy. Założeniem jest, że działania na rzecz osiągania celów wymagają aktywności i osiągania postępów równocześnie na tych trzech płaszczyznach i w sposób zintegrowany. Agenda 2030 została ostatecznie przyjęta przez 193 państwa członkowskie ONZ podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku we wrześniu 2015 r. Agenda obejmuje również przyjętą podczas III Międzynarodowej Konferencji ws. Finansowania Rozwoju w lipcu 2015r. Agendę działań z Addis Ababa ONZ, który określa środki finansowe konieczne do realizacji Agendy 2030, w tym środki krajowe, prywatne źródła finansowania i oficjalną pomoc rozwojową (ODA).