logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Remonty budynków zgodnie z prawem i przyrodą
Pod takim hasłem w ratuszu odbyło się szkolenie, w którym uczestniczyli przede wszystkim zarządcy obiektów budowlanych oraz przedstawiciele firm budowlanych. Rozmawiano o obowiązkach, jakie spoczywają na wykonawcach remontów i właścicielach budynków z punktu widzenia prawa i przyrody.

Bydgoszcz

Na szkolenie zaproszono podmioty, które z racji swoich obowiązków mogą mieć wpływ na sposób realizacji robót remontowo-budowlanych, a tym samym na gatunki ptaków i nietoperzy zasiedlających budynki. Łącznie w szkoleniu zorganizowanym 24 .11 br. przez Towarzystwo Przyrodnicze KAWKA przy współudziale miasta Bydgoszcz, wzięło udział 67 osób. Wśród uczestników spotkania byli również urzędnicy starostw powiatowych, a także urzędów miast w regionie. Uczestników szkolenia – w imieniu prezydenta Bydgoszczy Rafała Bruskiego – powitała zastępca Anna Mackiewicz.

Prowadząca spotkanie Karolina Jamska, prezes Towarzystwa Przyrodniczego KAWKA, zaprezentowała gatunki ptaków najczęściej bytujące w budynkach, ich biologię i ekologię. Przedstawiła również prawne aspekty ochrony zwierząt w budynkach, najczęściej popełniane błędy podczas planowania i realizacji prac remontowych, omówiła zagadnienia z zakresu kompensacji przyrodniczej w budynkach. Niezwykle pomocna okazała się część prezentacji zawierająca przykłady poprawnie i bezpiecznie zaplanowanych oraz przeprowadzonych prac remontowych.

Szkolenie wpisało się w działalność miasta Bydgoszczy związaną z edukacją ekologiczną i propagowaniem postaw przyjaznych przyrodzie. Pomimo rosnącej świadomości ekologicznej, sprawa ochrony ptaków i nietoperzy bytujących w budynkach nadal budzi wiele emocji i wątpliwości. Biorąc pod uwagę fakt, że większość budynków jest zasiedlona przez ptaki i nietoperze będące naszymi sprzymierzeńcami, zasady właściwej ochrony ww. zwierząt i sposób pogodzenia interesów inwestora z zasadami ochrony przyrody jest niezwykle ważnym zagadnieniem. Dotyczy to aspektów nie tylko ekonomicznych, ale także prawnych i etycznych.

Informacji na temat przepisów dotyczących ochrony gatunkowej zwierząt i praktycznych rozwiązań związanych z kompensacją przyrodniczą, można szukać na stronie internetowej Towarzystwa Przyrodniczego KAWKA TUTAJ.