logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Park Kulturowy Stare Miasto – zakończyliśmy konsultacje
Mieszkańcy przez ostatni miesiąc zgłaszali swoje opinie i uwagi dot. utworzenia Parku Kulturowego Stare Miasto. Jego ideą jest ochrona historycznych budynków oraz dbałość o dziedzictwo kulturowe Bydgoszczy. Po weryfikacji zgłoszonych uwag, przygotujemy specjalny raport z konsultacji.


Konsultacje społeczne odbywały się w dniach 9 marca - 10 kwietnia br. Mieszkańcy zgłaszali swoje sugestie do projektu uchwały za pośrednictwem ankiety elektronicznej lub przesyłając ją w wersji papierowej do urzędu. Aktualnie weryfikowane są zgłoszone przez mieszkańców uwagi i wnioski. Wszystkie informacje znajdą się w końcowym raporcie z konsultacji.
 
Park Kulturowy ma obejmować wpisane do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego Stare Miasto oraz część Chwytowa oraz fragment Śródmieścia z ul. Gdańską i Placem Wolności, które objęte są  strefą „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej. Główne cele utworzenia Parku Kulturowego pod nazwą Stare Miasto to ochrona historycznych budynków, podwyższone standardy związane z estetyką przestrzeni publicznej, a także dbałość o dziedzictwo kulturowe Bydgoszczy.

Wszystkie wytyczne dotyczące zagospodarowania tej części miasta znajdują  się w projekcie uchwały w sprawie utworzenia Parku Kulturowego i zawierać będą szereg zasad i norm służących porządkowaniu przestrzeni publicznych, podniesieniu estetyki ich zagospodarowania szczególnie w zakresie formy i sytuowania reklam, małej architektury, urządzeń infrastrukturalnych, ale także ograniczeń związanych z prowadzeniem prac budowlanych i działalnością usługową. Mieszkańcy – w ramach konsultacji społecznych – mogli zgłaszać swoje uwagi i wnioski do treści projektu Uchwały. Więcej o konsultacjach społecznych w sprawie utworzenia Parku Kulturowego Stare Miasto można przeczytać TUTAJ.