logo miasta - trzy kolorowe spichrze

O Karcie Równości w ratuszu
Zapraszamy na konferencję, której tematem będzie Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym. Spotkanie odbędzie się w czwartek 27 września.


W programie przewidziane jest wystąpienie eksperta – Pani Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, uhonorowanej przez amerykański magazyn „Foreign Policy” wyróżnieniem „100 Global Thinkers”.

Konferencja odbędzie się w czwartek 27 września 2018 r. o godzinie 17.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Bydgoszczy, przy ul. Jezuickiej 1.

Równość kobiet i mężczyzn jest podstawowym prawem wszystkich i istotną wartością każdej demokracji. W celu jej osiągnięcia musi być ona nie tylko prawnie uznana, ale także stosowana we wszystkich aspektach życia: politycznym, gospodarczym, społecznym i kulturowym. Mimo licznych formalnych dowodów uznania równości i postępu jaki został zrobiony w tym zakresie, równość kobiet i mężczyzn w życiu codziennym wciąż nie istnieje. Kobiety i mężczyźni nie mają w praktyce takich samych praw. Nierówności społeczne, polityczne, gospodarcze i kulturowe wciąż istnieją np. nierówność płac i mniejsza liczebnie reprezentacja polityczna.

Te nierówności są wynikiem społecznych konstrukcji bazujących na licznych stereotypach obecnych w rodzinie, edukacji, kulturze, mediach, miejscu pracy, społeczeństwie. Jest wiele dziedzin, w których możliwe są działania, poprzez przyjęcie nowego podejścia i wprowadzenie strukturalnych zmian. Ze względu na to, że władze lokalne i regionalne są najbliżej obywateli, mogą najlepiej zwalczać istniejące nierówności i likwidować je, a przez to promować prawdziwie egalitarne społeczeństwo. Poprzez swoje kompetencje i współpracę z licznymi miejscowymi podmiotami i różnymi szczeblami władzy mogą one podjąć konkretne działania na rzecz osiągnięcia równości kobiet i mężczyzn.

Ponadto zasada subsydiarności ma szczególną wagę dla praktycznego stosowania prawa do równości kobiet i mężczyzn. Zasada ta odnosi się do wszystkich szczebli rządzenia – europejskiego, krajowego, regionalnego i lokalnego. Europejskie samorządy lokalne i regionalne mają różny zakres kompetencji, wszystkie z nich mogą i muszą odgrywać pozytywną rolę w promowaniu równości w praktyczny sposób, który wpłynie na codzienne życie społeczności.

Z zasadą subsydiarności blisko związane są zasady działania samorządu lokalnego i regionalnego. Karta Samorządu Terytorialnego Rady Europy z 1985 r. podpisana i ratyfikowana przez większość europejskich państw, podkreśla „prawo i zdolność władz lokalnych, w ramach granic prawa, do regulowania i zarządzania istotną częścią spraw publicznych w ramach ich własnych kompetencji i w interesie lokalnej społeczności”.

Stosowanie i promowanie prawa do równości musi być ideą samorządu lokalnego.Demokracja lokalna i regionalna musi umożliwiać dokonywanie najwłaściwszych wyborów dotyczących najważniejszych aspektów życia codziennego, takich jak mieszkalnictwo, bezpieczeństwo, transport publiczny, miejsce pracy, czy zdrowie. Ponadto pełne zaangażowanie kobiet w tworzenie i wdrażanie polityki lokalnej i regionalnej umożliwia wzięcie pod uwagę ich życiowego doświadczenia, know-how i kreatywności.

Jeśli chcemy osiągnąć społeczeństwo oparte na równości, istotne jest żeby władze lokalne i regionalne wzięły pod uwagę zachowanie równowagi płci w swojej polityce, organizacjach i działaniach. A w świecie „dziś i jutra” prawdziwa równość kobiet i mężczyzn stanowi klucz do sukcesu gospodarczego i społecznego – nie tylko na szczeblu europejskim czy krajowym, ale także w naszych regionach, miastach i społecznościach lokalnych.

Wstęp na konferencję jest bezpłatny.