logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Nowe Studium Bydgoszczy – ruszają konsultacje społeczne projektu
Właśnie rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Bydgoszczy. Do końca lipca czekamy na uwagi mieszkańców, zgłoszone tradycyjnie lub elektronicznie poprzez stronę: www.bydgoszcz.pl/studium.


Bydgoszczanie mogą przez najbliższe dwa miesiące, w terminie od 3 czerwca do 31 lipca 2019 r. zgłosić swoje propozycje i uwagi do przygotowanego projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Bydgoszczy. Jest to strategiczny dokument planistyczny wskazujący ogólne kierunki zagospodarowania przestrzeni naszego miasta. Projekt dokumentu oraz rozpoczęcie konsultacji społecznych ogłosiliśmy na dzisiejszej (3.06) konferencji prasowej, w której wzięli udział zastępca prezydenta Michał Sztybel oraz dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Anna Rembowicz-Dziekciowska. Projekt dokumentu to efekt wielomiesięcznych prac urbanistów, którzy starali się zaplanować przyjazne i wygodne dla mieszkańców miasto.

W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Bydgoszczy wypełniając internetową ankietę dostępną na stronie www.bydgoszcz.pl/studium. Można także wypełnić papierową ankietę – dostępną TUTAJ – i przesłać ją w tradycyjnej formie do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz) lub na adres mailowy mpu@mpu.bydgoszcz.pl.

Czym jest studium?
Studium to główny dokument kreujący politykę przestrzenną całego miasta, który diagnozuje aktualną sytuację społeczno-gospodarczą miasta oraz określa kierunki rozwoju przestrzennego. Posiadając spójny i aktualny dokument możemy podejść systemowo do zagadnień związanych z np. ochroną środowiska, dziedzictwa kultowego i zabytków, systemów transportowych czy uporządkowania infrastruktury wodno-ściekowej , energetycznej itp. Należy podkreślić, że zapisy Studium nie są wiążące dla wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Jednak zadaniem miasta jest ustalenie gdzie chcemy realizować poszczególne funkcje np. usługowe, mieszkaniowe, kulturowe. Ponadto, ustalenia studium są uwzględniane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, jak również są wiążące dla realizacji inwestycji w trybie specustawy mieszkaniowej.

Przestrzeń miasta jest dobrem wspólnym.

W ankiecie pytamy o to, jakie tematy - zawarte w projekcie Studium - wymagają zmiany. Można zgłosić swoje uwagi do poszczególnych dziedzin takich jak:

  • potrzeby i możliwości rozwoju
  • założenia Studium
  • rozwój ponadlokalnych funkcji miasta, obszaru śródmiejskiego, obszarów zamieszkania, aktywności gospodarczej, obszarów usług
  • system przyrodniczo-rekreacyjny
  • Bydgoski Węzeł Wodny
  • karty terenów
  • kierunki ochrony i kształtowania: środowiska przyrodniczego, kulturowego, transportu, infrastruktury technicznej, polityki przestrzennej miasta.

Uruchamiamy punkt konsultacyjny
Ze względu na złożoność dokumentu zainteresowanych mieszkańców zapraszamy także do punktu konsultacyjnego zlokalizowanego w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (budynek A, III piętro, pokój 319). Dyżury konsultacyjne zaplanowane są we wtorki od godz. 10.00 do godz. 17.00. Kontakt: mpu@mpu.bydgoszcz.pl Tel. 52-58-58-105

Czym jest studium? Co mówi ustawa o planowaniu przestrzennym:
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego określa politykę przestrzenną miasta. W tym strategicznym dokumencie przyjmuje się określoną wizję i cele rozwoju przestrzennego miasta. Ze względu na swój szeroki zakres obejmuje zagadnienia związane z  rozmieszczeniem funkcji na terenie miasta, ochroną dziedzictwa kulturowego, wartości przyrodniczych, ochroną środowiska i jego zasobów, kształtowaniem  infrastruktury transportowej i technicznej, warunkami zamieszkania, pracy i wypoczynku. Studium jest opracowywane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 roku  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które definiują tryb i formę sporządzenia takiego dokumentu.
 
Ważne dokumenty:

Ankieta do pobrania: https://drive.google.com/open?id=1cn_fF0CkDqlOqDu2pV4FAyrGozA5vnsq

Tekst studium: http://www.mpu.bydgoszcz.pl/pub/kon/studium_tekst.pdf

Prezentacja z konferencji prasowej znajduje się TUTAJ.