logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Małe granty dla organizacji pozarządowych
„Małe granty w BCOPW Gdańska 5”, „Grant na start” oraz „Małe granty pn. Bydgoska Rodzina 3+” – zapraszamy organizacje pozarządowe do składania ofert w tegorocznych „Małych grantach”. Pieniądze można zdobyć m. in. na projekty związane z upowszechnianiem rodzicielstwa, prawami dziecka, a także na te związane z setną rocznicą powrotu Bydgoszczy do Polski.


Oferty można składać w trzech naborach:
- „Małe granty w BCOPW Gdańska 5”. W ramach naboru dofinansowane/finansowane mogą być zadania publiczne skierowane do mieszkańców Miasta Bydgoszczy, które mają otwarty charakter oraz będą realizowane w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Gdańskiej 5.
- „Grant na start”. W ramach naboru dofinansowane/finansowane mogą być zadania publiczne skierowane do mieszkańców Miasta Bydgoszczy o charakterze otwartym i realizowane przez rozpoczynające swoją działalność organizacje pozarządowe (zarejestrowane w ciągu ostatnich 36 miesięcy), w tym przedsięwzięcia wpisujące się w tematykę obchodów setnej rocznicy powrotu Bydgoszczy do Polski.
- „Małe granty pn. „Bydgoska Rodzina 3+”. W ramach naboru dofinansowane/finansowane mogą być zadania publiczne skierowane do mieszkańców Miasta Bydgoszczy o charakterze otwartym w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka promujące miejski program działań na rzecz dużych rodzin zamieszkałych na terenie Miasta Bydgoszczy „Bydgoska Rodzina 3+” w materiałach informacyjnych, promocyjnych, jak i podczas wydarzeń organizowanych w ramach zadania publicznego.

Do składania ofert zapraszamy organizacje pozarządowe  wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, w trybie tzw. „małych grantów”.

Zadania mogą być realizowane w okresie od 10 marca do 31 grudnia tego roku.

Szczegółowe informacje na temat naborów dostępne są w elektronicznym generatorze ofert witkac.pl.