logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Fundusze z Unii na projekty społeczne – pomoc dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Aktywizacja bezrobotnych, staże, szkolenia i pomoc finansowa na rozpoczęcie działalności gospodarczej– aż 40 projektów społecznych zrealizowaliśmy przy pomocy funduszy unijnych w ciągu ostatnich 5 lat. Na ten cel pozyskaliśmy niemal 120 mln zł dofinansowania. Pieniądze przeznaczamy także na wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.


Staże i praktyki dla uczniów, nowoczesne wyposażenie pracowni w szkołach, więcej miejsc w przedszkolach i żłobkach, a także dodatkowe zajęcia z języków obcych, matematyki i nowych technologii – tylko w ciągu ostatnich pięciu latach miasto zrealizowało ponad 40 projektów społecznych przy wsparciu funduszy unijnych. Wśród nich jest wiele związanych z edukacją dzieci młodzieży. Na ten cel pozyskaliśmy niemal 120 mln zł dofinansowania 

Od 2015 wdrożyliśmy lub jesteśmy w trakcie wykonywania 40 projektów społecznych, które realizowane są przy wsparciu pieniędzy unijnych. W tym czasie pozyskaliśmy na ten cel blisko 120 mln zł. Pieniądze przeznaczone zostały na realizację projektów społecznych z różnych obszarów, m. in. z obszaru usług opiekuńczych, senioralnych, prozdrowotnych, a także edukacyjnych. 

Spora część projektów dotyczy także aktywizacji zawodowej i wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.  Od 2015 roku wdrożyliśmy w tym obszarze m.in. te projekty: 

  • Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w Bydgoszczy i powiecie bydgoskim – projekt obejmował poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia i staże, a także wsparcie finansowe na podjęcie działalności gospodarczej.
  • Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Bydgoszczy i powiecie bydgoskim – oprócz szkoleń, staży, spotkań z doradcami zawodowymi i pieniędzmi na rozpoczęcie działalności gospodarczej, program obejmował także refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy.  
  • Projekt Witalni – projekt skierowany do osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. W ramach zadania świadczone są usługi opiekuńcze, specjalistyczne i asystencie dla osób niesamodzielnych, w tym dla osób starszych i z niepełnosprawnościami. To także wsparcie opiekunów w formie warsztatów edukacyjnych w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej oraz w zakresie podstawowych czynności pielęgnacyjnych dla osoby niesamodzielnej.
  • Projekt zaDOMowieni - projekt skierowany do osób niesamodzielnych, w tym osób bezdomnych i z niepełnosprawnościami. To 19 nowych miejsc realizacji usług opiekuńczych w mieszkaniach wspieranych dla osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego. Uczestnicy objęci są kompleksowym wsparciem: treningiem podniesienia kompetencji życiowych, Indywidualnym Programem Wychodzenia z Bezdomności i usługami świadczonymi w lokalnej społeczności. Zakończenie projektu planowane jest na koniec marca 2020. 
  • Przepis na dom - projekt skierowany do osób niesamodzielnych, w tym przede wszystkim dla osób bezdomnych, który polega na utworzeniu 6 mieszkań chronionych,  a także na wsparciu terapeutycznym. Zakończenie projektu - wrzesień 2020