logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

W trosce o uporządkowanie miejskich terenów
Do 31 maja właściciele pojemników do selektywnej zbiórki odzieży używanej, usytuowanych bez umowy lub wymaganego zezwolenia na terenach będących we władaniu miasta Bydgoszczy, mają czas na ich usunięcie.


Jeśli tego nie zrobią do końca miesiąca, pojemniki trafią do magazynu Spółdzielni Socjalnej „Bydgoszczanka” przy ul. Smoleńskiej 43. Stamtąd odebrać je będą mogły jedynie osoby uprawnione do reprezentowania właściciela pojemnika, po uiszczeniu należności za usunięcie, transport i magazynowanie pojemników.

Zryczałtowana opłata za usunięcie i transport jednego pojemnika z terenu miasta do punktu jego magazynowania wynosi 200 zł netto (plus VAT), natomiast opłata za każdą rozpoczętą dobę magazynowania jednego pojemnika wynosi 10 zł netto (plus VAT).

W prasie ukazały się stosowne komunikaty informujące o konieczności usunięcia pojemników, które bez umów i zezwoleń ustawiono na terenach będących we władaniu miasta Bydgoszczy. Wysłane zostały również pisemne wezwania do firm, których pojemniki są opisane.

Działania zmierzające do usunięcia wspomnianych kontenerów wpisują się w szereg działań zmierzających do porządkowania przestrzeni publicznej takich jak: likwidacja dzikich wysypisk, tworzenie punktów selektywnej zbiorki odpadów komunalnych, realizacja inwestycji polegających na zagospodarowaniu terenów zielonych.