logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Konsultujemy Strategię rozwoju elektromobilności
Bydgoszcz, jako zielone miasto realizuje wiele eko-inwestycji. Wsparciem przy planowaniu kolejnych będzie strategia rozwoju elektromobilności do 2030 roku. Do 21 października czekamy na uwagi mieszkańców.


Karta konsultacyjna dostępna jest na stronie www.bydgoszcz.pl/elektromobilnosc. Pod tajemniczą nazwą strategii elektromobilności kryją się działania, które dotyczą każdego z nas.Celem tego dokumentu jest przedstawienie wszystkich możliwości, które mają ograniczyć coraz większą ilość pojazdów na bydgoskich ulicach.

Projekt dokumentu przewiduje podjęcie wielu działań, które mają poprawić jakość środowiska w perspektywie wieloletniej. Wśród nich:

 • zapewnienie pojazdów elektrycznych we flocie pojazdów użytkowanych przez miasto,
 • wyposażenie spółek miejskich w samochody elektryczne lub gazowe,
 • analiza zastosowania autobusów zeromisyjnych,
 • stworzenie sieci ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych i sprężonego gazu ziemnego (CNG),
 • stworzenie strefy czystego transportu w centrum Bydgoszczy,
 • rozbudowa systemu ITS,
 • budowa dróg rowerowych,
 • budowa bus-pasów,
 • oświetlenie ulic – doświetlenie przystanków i przejść dla pieszych,
 • aktywne znaki drogowe, lustra, przystanki dla niepełnosprawnych,
 • budowa centrów przesiadkowych,
 • nowe instalacje wzmacniające samowystarczalność energetyczną,
 • kampanie społeczne.

Dokument wykonała, we współpracy z miastem, Spółka Celowa Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego. Z projektem strategii można zapoznać się TUTAJ.

Co w Strategii ?
Strategia, liczy niemal 300 stron i  składa się z 16 rozdziałów. W pierwszym opisano cel oraz zakres opracowania w powiązaniu z podstawami prawnymi. Następne rozdziały obejmują charakterystykę Bydgoszczy w zakresie transportu, stanu jakości powietrza, hałasu generowanego przez transport, jak również stanu systemu komunikacyjnego czy energetycznego. Dalej znaleźć można podsumowanie zidentyfikowanych problemów, analizę SWOT oraz opis priorytetów rozwojowych wraz z zadaniami rozłożonymi w czasie. Opisana została również współpraca z mieszkańcami w zakresie wdrażania elektromobilności w Bydgoszczy.

Konsultacje rozpoczęły się w czerwcu br. Mieszkańcy mogli zgłaszać swoje uwagi na etapie tworzenia dokumentu, w ramach konsultacji społecznych odbył się także, w formie spotkania on-line, panel ekspercki z udziałem sektora nauki i biznesu podczas którego zaproszeni goście omawiali zagadnienia związane ze strategią rozwoju elektromobilności. Planuje się jeszcze organizację spotkania on-line dla mieszkańców, podczas którego będzie można zadawać pytania ekspertowi.

Warto wiedzieć:
Miasto Bydgoszcz pozyskało dofinansowanie w formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „GEPARD II – transport niskoemisyjny. Projekt tego dokumentu muszą przyjąć radni,  aczkolwiek sama strategia nie jest dokumentem obligatoryjnym – wymaganym przepisami prawa. Strategia nie będzie także stanowiła dokumentu o charakterze prawa miejscowego.