logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Kilometry sieci z unijnym dofinansowaniem
W siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisana została umowa na dofinansowanie kwotą 130 mln zł budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej oraz dostosowania sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie Bydgoszczy.


Cała inwestycja kosztować będzie ponad 266 mln zł i jest to największe jak dotąd zadanie finansowane ze środków POIiŚ 2014-2020 w ramach tego typu projektów. Umowę na dofinansowanie podpisali: Roman Wójcik – zastępca prezesa zarządu NFOŚiGW, a ze strony Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Stanisław Drzewiecki – prezes zarządu oraz Włodzimierz Smoczyński – dyrektor ds. rozwoju.

Dzięki tej inwestycji znikną problemy związane z zalewaniem ulic. Zadanie obejmie: budowę 14 km sieci kanalizacji deszczowej, przebudowę 90 km sieci kanalizacji deszczowej oraz budowę 81 urządzeń służących gospodarowaniu wodami opadowymi (zbiorniki retencyjne, podczyszczalnie ścieków deszczowych, instalacje do nawadniania terenów zielonych). Spodziewany efekt ekologiczny projektu to ok. 37 tys. m. sześciennych objętości retencjonowanej wody. Dzięki maksymalnemu zatrzymaniu i wykorzystaniu wód opadowych, m.in. do podlewania zieleni miejskiej czy wprowadzenia (po podczyszczeniu) do stawów lub oczek wodnych, zmniejszy się zużycie wody z sieci miejskiej. Ponadto, dzięki realizacji projektu zminimalizowane zostaną zagrożenia związane z podtopieniami budynków oraz zalewaniem ulic.