logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Projekt zmiany uchwały antysmogowejNa podstawie art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.), Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 5 października 2023 r. zwrócił się do Prezydenta Miasta Bydgoszczy z prośbą o zaopiniowanie projektu zmiany „uchwały antysmogowej” tj. uchwały Nr VIII/136/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 3743, późn. zm.).

Zgodnie z obowiązującą „uchwałą antysmogową” maksymalne terminy eksploatacji instalacji pozaklasowych oraz ogrzewaczy pomieszczeń niespełniających norm tzw. ekoprojektu określono na dzień 31 grudnia 2023 r., natomiast dla instalacji spełniających wymagania 3 i 4 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012 na dzień 31 grudnia 2027 r.

Projekt zmiany uchwały antysmogowej zakłada przedłużenie terminu eksploatacji dla ww. instalacji do dnia 31 grudnia 2029 r.

Tekst projektu uchwały wraz z uzasadnieniem dostępny jest na stronie: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl / Środowisko / Uchwała antysmogowa

Niniejszą informację podaje się na wniosek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Uchwała antysmogowaUchwałą z dnia 30 sierpnia 2021 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wprowadził zmiany w „uchwale antysmogowej”.

Od 1 stycznia 2022 r. w Bydgoszczy i innych największych miastach województwa oraz w uzdrowiskach nie będzie można eksploatować instalacji na paliwa stałe, jeżeli dostępna jest sieć ciepłownicza lub gazowa (zakaz nie dotyczy instalacji, których użytkowanie rozpoczęło się przed tym terminem).
W praktyce oznacza to, że osoby budujące domy lub wymieniające źródło ciepła, nie będą miały możliwości ogrzewania domu węglem. Alternatywą, oprócz sieci gazowej czy ciepłowniczej, mogą być również inne źródła niskoemisyjne lub bezemisyjne, takie jak: kolektory, pompy ciepła czy instalacje na olej lub energię elektryczną.
Powyższy zapis stanowi zmianę w przyjętej dnia 24 czerwca 2019 r. „uchwale antysmogowej”, zgodnie z którą od dnia 1 września 2019 r. w całym województwie obowiązuje całkowity zakaz spalania:

  • węgla brunatnego i paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
  • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
  • paliw w postaci sypkiej, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu mniej niż 3 mm wynosi więcej niż 15%,
  • biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.

W trakcie kontroli użytkownik zobowiązany jest okazać świadectwo jakości paliwa wydane przez sprzedawcę/dostawcę opału. Wszyscy posiadacze kotłów grzewczych pozaklasowych oraz ogrzewaczy pomieszczeń tj. kominki i piece kaflowe muszą zlikwidować te urządzenia do końca 2023 r. Mieszkańcy, którzy korzystają z kotłów grzewczych spełniających wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń na poziomie klasy 3 lub 4 muszą pozbyć się kotłów do 2027 r. W praktyce oznacza to, że właściciele nieekologicznych pieców i kotłów muszą w najbliższym czasie zmienić sposób ogrzewania. Eksploatowane obecnie urządzenia grzewcze na opał stały spełniające wymagania V klasy bądź ekoprojektu należy zlikwidować do 31 grudnia 2029 r.
W trakcie kontroli użytkownik zobowiązany jest okazać dokumentację techniczną kotła lub odpowiednią instrukcję dla instalatorów i użytkowników. Za nieprzestrzeganie przepisów grozi mandat do 500 zł (Straż Miejska) lub grzywna 5 000 zł (Sąd).