logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

"Emcek" z grantem na likwidację kolejnych barier
Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy staje się coraz bardziej dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami. Zarówno poprzez organizowanie wydarzeń, udostępnianie swojej infrastruktury, ale także nawiązywanie współpracy z fundacjami, stowarzyszeniami oraz organizacjami zajmującymi się osobami z różnymi niepełnosprawnościami. Dzięki zdobytemu dofinansowaniu znikną kolejne bariery architektoniczne.


Wiele barier architektonicznych, które jeszcze istnieją w obiektach zarządzanych przez Miejskie Centrum Kultury wynika z ich zabytkowego charakteru, co ogranicza możliwości poprawy ich dostępności. Ze względu na znaczące koszty takich działań miasto zabiegało o dofinansowanie w ramach programu „Kultura bez barier”. Z końcem ubiegłego roku te starania zakończyły się sukcesem.

PFRON - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznał bydgoskiemu Emcekowi dotację w wysokości ponad 175 tysięcy zł na realizację projektu: „Poprawa i rozwinięcie dostępu do wydarzeń i budynków Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy dla osób ze szczególnymi potrzebami”. Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności infrastrukturalnej oraz zwiększenie dostępu do oferty kulturalnej.

W ramach dofinansowania w instytucji planowane są m.in. następujące działania: szkolenia dla pracowników podnoszące ich kompetencje w zakresie obsługi osób ze specjalnymi potrzebami; założenie systemu wspomagania słuchu z pętlą indukcyjną; zamontowanie tyflografiki, ułatwiającej poruszanie się osobom z dysfunkcjami wzroku oraz poprawa dostępności cyfrowej stron MCK. Dodatkowo Kino Orzeł stanie się Kinem Bez Barier i zapewni w swoim repertuarze m.in. seanse z audiodeskrypcją.  Dzięki otrzymanym środkom bardziej  dostępne staną się pałace w Ostromecku, a poruszanie się po nich będzie zdecydowanie łatwiejsze.

Celem działań MCK-u jest nie tylko zniwelowanie barier architektonicznych, zwiększenie dostępnych wydarzeń w ofercie instytucji, ale także integrację ze środowiskiem osób ze szczególnymi potrzebami. Wymiana doświadczeń oraz zachęcenie ich do uczestnictwa w kulturze.

Działania w ramach projektu „Poprawa i rozwinięcie dostępu do wydarzeń i budynków Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy dla osób ze szczególnymi potrzebami” będą realizowane dzięki dotacji, która z programu “Kultura bez barier”. Zakończenie projektu planowane jest latem.