logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Małe Granty SenioralneZainteresowane organizacje pozarządowe zachęcamy do składania ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym - w trybie tzw. "małych grantów". Pula środków na 2021 rok wynosi 55.000 zł.

Informujemy, że Prezydent Miasta Bydgoszczy może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego na poziomie lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

  • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10.000 zł,
  • zadanie powinno być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni (UWAGA - trzy miesiące zwykle nie są równoważne z 90 dniami), licząc od daty złożenia oferty,
  • łączna kwota środków finansowych przyznanych przez Prezydenta tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy w ww. trybie, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć 20.000 zł.

Aby złożyć ofertę realizacji zadania należy skorzystać z elektronicznej platformy obsługi dotacji Witkac.pl, pod adresem www.witkac.pl.

Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty zarówno w postaci elektronicznej za pośrednictwem systemu Witkac.pl, jak i w wersji papierowej, stanowiącej wydruk z systemu Witkac.pl - zawierającej zgodną sumę kontrolną oraz podpisanej przez upoważnione osoby.

Oferty w wersji papierowej należy składać osobiście lub drogą pocztową pod adresem: Urząd Miasta Bydgoszczy, Bydgoskie Biuro Seniora, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz.

Szczegółowe informacje w Zarządzeniu Prezydenta Miasta.